Interpellasjon fra Åse Michaelsen (FrP) til samferdselsministeren

Interpellasjon nr. 38 (2015-2016)
Om visjoner for modernisering av transportsektoren, med henvisning til utslippsfrie, autonome kjøretøy som gir et "individuelt kollektivtilbud"
Datert: 28.04.2016
Besvart: 31.05.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Åse Michaelsen (FrP)

Spørsmål

Åse Michaelsen (FrP): Regjeringen har vektlagt at en av deres viktigste samferdselsoppgaver er å forbedre folks reisehverdag og næringslivets transportbehov. Det har gitt utslag i kraftig vekst i bevilgningene til vei og jernbane. Samtidig viste regjeringens nylige konferanse at bruk av teknologi og digitalisering av folks hverdag kan påvirke både reisevaner, transportsystemer og kjøretøy. Det blir mer sannsynlig at industrien vil ha utslippsfrie, autonome kjøretøy som gir et "individuelt kollektivtilbud". Dette utfordrer nasjonale regelverk og fordrer god fysisk infrastruktur så vel som høykapasitets telekommunikasjonssystem. Autonome elektriske minibusser hvor rutemønsteret utvikles basert på den reisendes bestillinger, samtidig som det tilknytter seg sentrale kollektivpunkter, vil gi bedre mobilitet for folk samtidig som viktige miljømålsettinger innfris.
Hvilke visjoner har regjeringen for modernisering av transportsektoren?

Les hele debatten