Interpellasjon fra Knut Arild Hareide (KrF) til utenriksministeren

Interpellasjon nr. 35 (2016-2017)
Om initiativer for å bringe partene i Kashmir-konflikten inn i en prosess som kan framskynde en fredelig løsning
Datert: 25.04.2017
Besvart: 23.05.2017 av utenriksminister Børge Brende

Knut Arild Hareide (KrF)

Spørsmål

Knut Arild Hareide (KrF): Kashmir-konflikten har siden 1947 vært en alvorlig, uløst konflikt. Den gjør området høyt militarisert, skaper risiko for krig mellom atomvåpenmaktene India og Pakistan, vanskeliggjør løsningen på andre konflikter i regionen og påfører befolkningen en hverdag preget av unødig vold, lidelser og tapte utviklingsmuligheter. Kashmir-konflikten er en fare for internasjonal sikkerhet. Verdenssamfunnet må engasjere seg sterkere for å finne en løsning. Norge kan - fortrinnsvis i samarbeid med EU, USA og andre land - undersøke om FN eller andre internasjonale fora kan ta initiativer som kan redusere volds- og konfliktnivået, styrke menneskerettssituasjonen, bedre den økonomiske og sosiale utvikling og legge grunnlaget for en fredsprosess.
Hvilke strategier anser utenriksministeren som mest egnet, og hvilke initiativer vil utenriksministeren ta for å bringe partene inn i en prosess som kan framskynde en fredelig løsning på konflikten?

Les hele debatten