Interpellasjon fra Geir Jørgen Bekkevold (KrF) til barne- og likestillingsministeren

Interpellasjon nr. 12 (2017-2018)
Om oppfølging av Stortingets vedtak ved behandlingen av opptrappingsplanen mot vold i nære relasjoner og vold og overgrep mot barn
Oversendt regjeringen: 31.01.2018
Besvart: 13.02.2018 av barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland

Geir Jørgen Bekkevold (KrF)

Spørsmål

Geir Jørgen Bekkevold (KrF): Våren 2015 fikk Kristelig Folkeparti gjennomslag for en opptrappingsplan som skal redusere forekomsten av vold i nære relasjoner samt styrke ivaretakelsen av barn som er utsatt for vold og overgrep, etter modell av opptrappingsplanen for psykisk helse. Planen skulle sikre en tverrfaglig bredde i tiltakene og en langsiktig forpliktelse til økt finansiering og øremerkede midler. Ved behandlingen av Prop. 12 S (2016-2017) i Stortinget fikk Kristelig Folkeparti sammen med regjeringspartiene gjennomslag for en rekke forslag, som blant annet skulle følges opp i statsbudsjettet for 2018, jf. Innst. 247 S (2016-2017). Det har nå snart gått ett år siden behandlingen, uten at regjeringen har fulgt opp tiltakene. Omfanget av anmeldelser knyttet til vold og overgrep mot barn øker.
Hvordan vil den nye barne- og likestillingsministeren følge opp vedtakene i opptrappingsplanen, jf. Innst. 247 S (2016-2017), slik at vi bedre kan forebygge og bekjempe vold og overgrep mot barn og unge?

Les hele debatten