Interpellasjon fra Hans Fredrik Grøvan (KrF) til kunnskaps- og integreringsministeren

Interpellasjon nr. 15 (2017-2018)
Om å følge opp vedtakene tilknyttet opptrappingsplanen mot vold og overgrep mv., og sikre at ansatte i skole og barnehage har kompetanse til å forebygge og avdekke flere saker om vold og overgrep mot barn
Datert: 01.02.2018
Besvart: 13.02.2018 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

Hans Fredrik Grøvan (KrF)

Spørsmål

Hans Fredrik Grøvan (KrF): I 2015 vedtok et samlet storting at regjeringen skulle legge frem en forpliktende og helhetlig opptrappingsplan som skal redusere forekomsten av vold i nære relasjoner samt styrke ivaretakelsen av barn utsatt for vold og overgrep, etter modell av opptrappingsplanen for psykisk helse. Regjeringen la i november 2016 frem Prop. 12 S (2016-2017). Ved behandlingen av proposisjonen i Stortinget fikk Kristelig Folkeparti sammen med regjeringspartiene gjennomslag for en rekke forslag. Det har nå snart gått ett år siden behandlingen i Stortinget, uten at regjeringen har fulgt opp vedtakene i Innst. 247 S (2016-2017). Skole og barnehage har en helt sentral rolle i å forebygge og avdekke overgrep.
Hvordan vil kunnskaps- og integreringsministeren følge opp vedtakene i Innst. 247 S (2016-2017) og sikre at ansatte i skole og barnehage har nok kompetanse til å forebygge og avdekke flere saker knyttet til vold og overgrep mot barn?

Les hele debatten