Interpellasjon fra Ruth Grung (A) til fiskeriministeren

Interpellasjon nr. 19 (2017-2018)
Om igangsetting av slaktefartøyer som skal levere direkte til kontinentet, sett på bakgrunn av akvakulturlovens formål og målet om å øke bearbeidingsgraden og den innenlandske verdiskapingen
Oversendt regjeringen: 05.03.2018
Besvart: 12.04.2018 av fiskeriminister Per Sandberg

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): Et av formålene med akvakulturloven er verdiskaping langs kysten. Det er et politisk mål å øke bearbeidingsgraden for å skape flere lønnsomme arbeidsplasser og øke den innenlandske verdiskapingen. Det planlegges nå å igangsette slakteribåter som etter slakting skal direktelevere til kontinentet. Dette vil kunne medføre at investeringer i arbeidsplasser knyttet til slakterivirksomhet og innenlandsk bearbeiding, settes under press. Dersom vi kommer i den situasjon at disse båtene skal opereres med utenlandsk mannskap, levere direkte på kontinentet og på sikt muligens ha utenlandsk eierskap, er det lite motivasjon for kommuner til å stille sjøareal til disposisjon når det gir så få arbeidsplasser. Det er planlagt 1-2 slaktefartøy.
Bør ikke konsekvensene evalueres før det eventuelt gis nye tillatelser, slik at vi sikrer større verdiskaping og norske arbeidsplasser?

Les hele debatten