Interpellasjon fra Petter Eide (SV) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

Interpellasjon nr. 11 (2018-2019)
Om et taktskifte i politiets etterforskning av familievold, voldtekt og seksualovergrep mot barn, og om styringsverktøy for å sikre prioritering av området
Oversendt regjeringen: 07.11.2018
Besvart: 04.12.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

Petter Eide (SV)

Spørsmål

Petter Eide (SV): Kriminalitetsbildet i Norge er i endring. Kriminalitet knyttet til vinning, narkotika og vold i det offentlige rom reduseres i alle grupper. Men det er en stor økning i antall anmeldelser av familievold og seksualovergrep mot barn. På tross av at Riksadvokaten har pålagt politiet å gi slike saker forrang, rapporterer politiet en gjennomsnittlig oppklaring av familievoldssaker på kun 33 pst. for første tertial 2018. Dette kan tyde på at politiet ikke prioriterer slike saker like høyt som Riksadvokaten ber om, og heller ikke evner å gi tilstrekkelig beskyttelse mot vold som skjer i hjemmet.
På hvilken måte vil statsråden sikre et taktskifte i politiets etterforskningsarbeid med familievold og voldtekt, og vil han etablere styringsverktøy - slik som måltall - for å sikre politiets prioriteringer på området?

Les hele debatten