Interpellasjon fra Arne Nævra (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

Interpellasjon nr. 14 (2018-2019)
Om at regjeringen har liberalisert saksbehandlingen i utbyggingssaker og akselerert nedbyggingen av norsk natur, og om å ta grep for å snu denne utviklingen
Oversendt regjeringen: 09.11.2018
Besvart: 27.11.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

Arne Nævra (SV)

Spørsmål

Arne Nævra (SV): WWF gav nylig ut en rapport der det framgår at verden har mistet minst 60 prosent av dyrelivet siden 1970. FNs miljøprogram har estimert at det hver dag forsvinner mellom 150 og 200 arter i verden. I Norge går utviklingen i samme retning. Veier, vassdragsutbygginger og nærings-, bolig- og hyttebebyggelse utgjør det største presset mot norsk natur og fører til nedbygging og oppsplitting av leveområder. For 9 av 10 av artene på rød-lista er det arealendringer som er hovedtrusselen. Regjeringen har gjennom flere grep svekket innsigelsesinstituttet og gjort det lettere å bygge ut. Endelig vedtaksmyndighet ble overført fra Klima- og miljødepartementet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Så kom det viktige rundskriv fra regjeringen i 2014 og 2017 som gav klare føringer for færre innsigelser mot utbyggingsplaner.
Er statsråden enig i at regjeringen har liberalisert saksbehandlingen og akselerert nedbyggingen av norsk natur, og vil hun ta grep for å snu denne utviklingen i lys av erfaringene?

Les hele debatten