Interpellasjon fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og sosialministeren

Interpellasjon nr. 30 (2018-2019)
Om den sterke nedgangen i antall mottakere av arbeidsavklaringspenger, og å få avklart om den kan skyldes en innstramming internt i Nav av unntaket fra varighetsbestemmelsene
Datert: 18.01.2019
Besvart: 12.02.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Lise Christoffersen (A)

Spørsmål

Lise Christoffersen (A): Navs statistikk viser en økt avgang fra arbeidsavklaringspenger med nesten 20 pst. de tre første kvartalene i 2018. Statsråden har i tidligere svar til Stortinget avvist at den overraskende sterke nedgangen i antall mottakere av arbeidsavklaringspenger (dels) kan skyldes en intern innstramming av unntaket fra varighetsbestemmelsene året før Stortinget strammet inn reglene. Verken lov, forskrift, rundskriv eller praksis ble endret. Interne varsler, som Nav avviser kjennskap til, viser imidlertid til en intern innstramming i praksis da rundskriv for § 11-10 Varighet ble endret i juni 2016. En av varslerne satt da med fagansvar i en enhet med vedtaksansvar for 1/3 av alle mottakere av arbeidsavklaringspenger og må antas å ha god kjennskap til interne forhold.
Vil statsråden ta ytterligere initiativ til å avklare om slik innstramming faktisk har skjedd, med eller uten avklaring fra departementet, og i så fall revurdere sin beslutning om ikke å vurdere justeringer i reglene nå?

Les hele debatten