Interpellasjon fra Jan Bøhler (A) til justis- og innvandringsministeren

Interpellasjon nr. 54 (2018-2019)
Om hvordan regjeringen vil planlegge og organisere det nye gjengprosjektet, og når det vil bli iverksatt
Oversendt regjeringen: 11.04.2019
Spørsmålet er trukket tilbake

Jan Bøhler (Sp)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): Det er positivt regjeringens Granavolden-erklæring har et eget kapittel om bekjempelse av gjengkriminalitet, og at man i et av tiltakspunktene lover å "opprette et gjengprosjekt som jobber målrettet med å bekjempe gjengkriminalitet". Erfaringene fra det forrige gjengprosjektet 2006-11, som ble initiert av regjering og storting, er blant annet: 1. Det må avsettes dedikerte politifolk, etterforskere og påtalejurister som sammen får konsentrere seg fullt og helt om oppgaven. 2. Det må være en langvarig permanent innsats som ikke skrus av og på fra år til år. 3. Innsatsen må være nasjonal og omfatte alle berørte politidistrikter og særorganer som Økokrim og Kripos. 4. Man må ha store nok ressurser til å drive krevende etterforskning av bakmenn og internasjonale nettverk. 5. Inndragning av kriminelle penger og verdier må være et sentralt resultatmål.
Hvordan vil regjeringen planlegge og organisere det nye gjengprosjektet, og når vil dette bli iverksatt?