Interpellasjon fra Elise Waagen (A) til eldre- og folkehelseministeren

Interpellasjon nr. 53 (2018-2019)
Om kutt i Program for folkehelsearbeid i kommunene, som bl.a. kan ramme tiltak for barn og unge, og hvorvidt dette bidrar til langsiktighet og forutsigbarhet i folkehelsearbeidet
Oversendt regjeringen: 12.04.2019
Besvart: 23.05.2019 av eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug

Elise Waagen (A)

Spørsmål

Elise Waagen (A): I 2017 startet en tiårig satsing (2017–2027) på kommunalt folkehelsearbeid, som resultat av et forslag fremmet gjennom Folkehelsemeldingen av 2015, Program for folkehelsearbeid i kommunene. Satsingen skulle bidra til en langsiktig styrking av kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Barn og unge, psykisk helse og rusforebygging er sentrale tema. Agder-fylkene, Oslo, Vestfold, Oppland og Østfold har deltatt i programmet fra oppstarten i 2017. På bakgrunn av tilsagn om tilskudd har det blitt startet opp tiltak. For å finansiere en utvidelse av Program for folkehelsearbeid i kommunene har Agder-fylkene, Oslo, Vestfold, Oppland og Østfold fått en reduksjon i tilskuddet. En konsekvens av kutt i tilskuddet er at tiltak rettet mot barn og unge vurderes avviklet.
Mener statsråden at kutt i Program for folkehelsearbeid i kommunene bidrar til langsiktighet og forutsigbarhet i folkehelsearbeidet?

Les hele debatten