Interpellasjon fra Arne Nævra (SV) til klima- og miljøministeren

Interpellasjon nr. 9 (2019-2020)
Om motsetningen mellom gode intensjoner i naturmangfoldloven og Naturpanelets advarsler på den ene siden og regjeringas forvaltningsgrep på den andre
Oversendt regjeringen: 01.11.2019
Besvart: 19.11.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Arne Nævra (SV)

Spørsmål

Arne Nævra (SV): Det er bra at Klima- og miljødepartementet jobber med helhetlige forvaltningsplaner for natur som en oppfølging av naturmangfoldmeldinga og Granavolden-plattforma. Men samtidig registrerer miljøbevegelsen og de som er opptatt av naturmangfold og bekymret for nedbygging av norsk natur og tap av arter, at regjeringa tar grep som klart går feil vei. Det er nok å nevne liberalisering av utbyggingssaker, overføring av såkalte høstbare viltarter fra Klima- og miljødepartementet til Landbruks- og matdepartementet og nå sist forslaget fra Miljødirektoratet, spesielt mht. forskrifter for skadefelling. Om de skulle bli vedtatt, vil det gi mange arter mindre beskyttelse, ikke mer.
Ser statsråden den åpenbare motsetningen mellom gode uttalte og skrevne intensjoner i naturmangfoldloven og Naturpanelets advarsler på den ene siden og regjeringas nevnte forvaltningsgrep på den andre?

Les hele debatten