Interpellasjon fra Kari Henriksen (A) til barne- og familieministeren

Interpellasjon nr. 25 (2019-2020)
Om å bedre levekårene til barn i barnevernet og foreldrene deres og sørge for at alle barn får likeverdig omsorg, behandling og utdanning
Datert: 08.01.2020
Besvart: 04.02.2020 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): En rapport fra NIBR i 2005 undersøkte dødsårsaker hos foreldre til barn og unge som hadde barnevernstiltak i perioden 1991–2001. Sykdomsårsak og selvmord blant foreldre var da høyere enn i normalbefolkningen. NOVA-studien (2008) Barnevernsklienter i Norge 1990–2005 viste at barnevernsbarna hadde langt lavere levekår enn barn utenfor barnevernet. Forsker Bente Kojan viser at språk og klasse påvirker tiltak som gis av barnevernet. Barneombudet har vært tydelig på at regjeringen må ta ansvar for å sørge for at barna får sine rettigheter oppfylt. Frafall fra utdanning er større for barn i barnevernets omsorg. Inntektsulikhetene vokser mellom de rikeste og de med dårligst råd.
Hva vil regjeringen gjøre for å bedre levekårene til barn og foreldre i barnevernet og sørge for at alle barn får likeverdig omsorg, behandling og utdanning uavhengig av bosted, klasse, bakgrunn, språk og kultur?

Les hele debatten