Interpellasjon fra Eva M. Lian (Sp) til kommunal- og arbeidsministeren

Interpellasjon nr. 30 (1996-97)
Om tiltak som kan gjøre det lettere for ungdom å skaffe seg bolig
Datert: 11.02.1997
Besvart: 20.03.1997 av kommunal- og arbeidsminister Kjell Opseth

Eva M. Lian (Sp)

Spørsmål

Eva M. Lian (Sp): Prisstigningen på boliger forsterker ungdommens problemer med å komme seg inn på boligmarkedet. For dem som ikke har bolig å selge, blir inngangsbilletten på boligmarkedet nesten uoppnåelig. Det forhold at prisreguleringene på boligmarkedet er avskaffet, samtidig som det i Norge er svært få kommunale utleieboliger, forsterker etableringsproblemene for ungdom. Den situasjonen som har oppstått krever etter Senterpartiets skjønn innsats på to plan. 1) En planmessig bygging av utleieboliger eller lavinnskuddsboliger som sikrer at det etableres et marked av en viss størrelse med slike boliger. 2) Strakstiltak som kan settes inn for å gi ungdom bedre mulighet til å komme inn i den bestående boligmassen.
Hvilke tiltak vil Regjeringen iverksette for å gjøre det lettere for ungdom å skaffe seg bolig?