Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (2001 - 2020 av 2121)
 • Skriftlig spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:122 (2018-2019)

  Innlevert: 11.10.2018

  Sendt: 12.10.2018

  Besvart: 15.10.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Hvor mange personer stod i soningskø i Norge i begynnelsen av oktober i år, og hva var antallet ved regjeringsskiftet i 2013?
 • Skriftlig spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til finansministeren

  Dokument nr. 15:121 (2018-2019)

  Innlevert: 11.10.2018

  Sendt: 12.10.2018

  Besvart: 19.10.2018 av finansminister Siv Jensen

  Hvor mye er det lagt opp til i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 å bruke til veibygging (og eventuelle andre tiltak til bilistene), og hvordan står dette i forhold til summen det estimeres at vil bli krevd inn i bilrelaterte avgifter - hva var tilsvarende tall for 2013?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til finansministeren

  Dokument nr. 15:120 (2018-2019)

  Innlevert: 11.10.2018

  Sendt: 12.10.2018

  Rette vedkommende: Næringsministeren

  Besvart: 23.10.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Hvilke konkrete bevilgninger over hvilke poster gjør regjeringa i statsbudsjettet for 2019 for å skape nye grønne jobber, og kan ministeren gi et anslag over veksten i antallet grønne jobber det kommende året?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:119 (2018-2019)

  Innlevert: 11.10.2018

  Sendt: 12.10.2018

  Besvart: 24.10.2018 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  I Sverige var forsvaret sterkt negative til å slukke FM-nettet, noe som sammen med en kritisk riksrevisjon bidro til at man i Sverige har vedtatt å ikke følge Norges eksempel med å slukke det nasjonale FM-nettet. Kan ministeren gi en oversikt over i hvor stor grad og på hvilken måte Forsvaret vurderte, deltok på høringer og uttalte seg i forbindelse med de vedtakene man har gjort i Stortinget om innføring av DAB og slukking av FM-nettet?
 • Skriftlig spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:118 (2018-2019)

  Innlevert: 11.10.2018

  Sendt: 12.10.2018

  Rette vedkommende: Kulturministeren

  Besvart: 19.10.2018 av kulturminister Trine Skei Grande

  Det amerikanske hangarskipet Harry S Truman har kommet til Norge i forbindelse med NATO-øvelsen Trident Juncture og de vil trenge tilgang til "SSSB" - Ship-Shore-Ship Buffer - som jeg har forstått er tilhørende i DABs frekvensbånd. Hva vil statsråden foreta seg for at ikke DAB-nettet blir rammet av Natos bruk av samme frekvenser som f.eks. benyttes av beredskapsradioen NRK P1 på DAB?
 • Skriftlig spørsmål fra Tonje Kopstad (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:117 (2018-2019)

  Innlevert: 11.10.2018

  Sendt: 12.10.2018

  Besvart: 19.10.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  I Jeløya-plattforma har regjeringa stadfesta eit mål om at 30 prosent av godstransporten skal overføras frå veg til sjø og bane, men vi registrerar at det i Prop. 1 S, ikkje er foreslått nokon tiltak for å gjere godstransport på jernbane meir lønsam - vi reknar med at regjeringa er einig i at det overordna målet er at klimautsleppa skal kuttast, og derfor ønskjer vi svar på kva regjeringa vil gjere for å styrke jernbanens konkuransekraft mot veg?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:116 (2018-2019)

  Innlevert: 11.10.2018

  Sendt: 12.10.2018

  Besvart: 19.10.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Kan statsråden stadfeste at regjeringa vil løyve midlar til oppstart av Besteland-Helle på riksveg 9 i revidert statsbudsjett, kor stor er denne løyvinga, kan Statens vegvesen på bakgrunn av denne budsjettlekkasjen no gå i gong med å førebu oppstart av denne parsellen, slik at ein sikrar ei kontinuerleg utbygging, og kvifor har ein ikkje omtala oppstarten av strekninga i statsbudsjettet for 2019, dersom det allereie no er klart at det kjem midlar til den i revidert statsbudsjett?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:114 (2018-2019)

  Innlevert: 11.10.2018

  Sendt: 12.10.2018

  Besvart: 19.10.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  I saker om fastsettelse av vergemål og fratakelse av samtykkekompetanse er det viktig at det blir gjort et grundig arbeid fra fylkesmannen. Samtaler og møte med den det gjelder må være endel av en slik saksbehandling. Hvilke krav til samtaler med den det gjelder og ressurser har justisdepartementet stilt til disposisjon slik at det er mulig for fylkesmannsembetene å foreta grundige vurderinger, personlige møter med og å ivareta rettsikkerheten den saken gjelder?
 • Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:113 (2018-2019)

  Innlevert: 11.10.2018

  Sendt: 12.10.2018

  Besvart: 19.10.2018 av fiskeriminister Harald T. Nesvik

  Viser til de uregistrerte pengegavene fra Nordlaks til Nordland FrP ifm. stortingsvalgkampen 2017 og fiskeridepartementets medhold på klage fra Nordlaks' søknad om utviklingskonsesjoner like etterpå. Ser statsråden fra samme parti at sammenblanding av disse to forholdene reiser alvorlige spørsmål, og hvorfor har ikke regjeringen tatt initiativ til gransking for å fjerne en hver tvil om mulig lovbrudd?
 • Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til finansministeren

  Dokument nr. 15:112 (2018-2019)

  Innlevert: 11.10.2018

  Sendt: 12.10.2018

  Besvart: 19.10.2018 av finansminister Siv Jensen

  Viser til ulike oppslag i DN om statsrådens leie av hytte, og uklarhet rundt om dette er å anse som en gave, tjeneste eller annen form for ytelse. Har de moralske og juridiske sidene ved dette vært vurdert, jamfør Håndbok for politisk ledelse og Statsansatteloven?
 • Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:111 (2018-2019)

  Innlevert: 11.10.2018

  Sendt: 12.10.2018

  Besvart: 24.10.2018 av helseministeren Bent Høie

  Vil statsråden gripe inn overfor Sykehuset Telemark HF sine planer om å sentralisere ambulansetjenesten, og kan statsråden informere om responstidene for ambulansetjeneste i helseforetaket, og hvilke konsekvenser det får for foretaket om responstidsmålene ikke nås i de ulike kommunene i Telemark?
 • Skriftlig spørsmål fra Torleif Hamre (SV) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:110 (2018-2019)

  Innlevert: 11.10.2018

  Sendt: 12.10.2018

  Besvart: 18.10.2018 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Den ideelle Stiftelsen Krokeide ønsker å etablere en videregående skole i de ledige lokalene i den tidligere Feiringklinikken i Eidsvoll, med særskilt tilrettelagt tilbud til elever som ikke har fullført videregående opplæring. Dette forutsetter et «internattilskudd», og ved stiftelsen og i bygda var det håp om at dette ville bli omtalt i tekstdelen av forslaget til statsbudsjett. Vil kunnskapsministeren støtte etablering av et slikt videregående skoletilbud i Feiring, med nødvendig oppfølging fra statlige myndigheter?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingunn Foss (H) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:109 (2018-2019)

  Innlevert: 11.10.2018

  Sendt: 12.10.2018

  Rette vedkommende: Klima- og miljøministeren

  Besvart: 24.10.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Flere bønder har mistet husdyr fordi folk kaster søppel langs veiene. Dette er først og fremst et ansvar som ligger hos den enkelte som forårsaker dette, men er det noe statsråden kan gjøre for å stoppe dette?
 • Skriftlig spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:108 (2018-2019)

  Innlevert: 11.10.2018

  Sendt: 12.10.2018

  Besvart: 19.10.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Hvordan skal statsråden sørge for at selskaper som staten Norge er eier av ikke bedriver sosial dumping?
 • Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:107 (2018-2019)

  Innlevert: 11.10.2018

  Sendt: 11.10.2018

  Besvart: 18.10.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  I budsjett 2019 for JD øker bevilgningene til driftsutgifter i UDI. Dette begrunnes bl.a. med 40.131 ubehandlede saker. En oversikt som TV2 har innhentet, viser at forholdet mellom ansatte og asylsøknader til behandling er endret fra 23 per ansatt i 2015 til 3 i 2018. Tilsvarende antallet uttransporteringer gjennom PU har sunket fra 12 per ansatt i 2014 til 6 i 2018. Hvorfor bygges ikke restansene ned og hvorfor videreføres antallet jurister og politi i UDI, UNE og PU når antallet asylankomster synker?
 • Skriftlig spørsmål fra Nina Sandberg (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:106 (2018-2019)

  Innlevert: 11.10.2018

  Sendt: 11.10.2018

  Besvart: 18.10.2018 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

  Kan statsråden redegjøre for om det finnes norske forskningsprosjekter innenfor Horizon 2020 som berøres av Brexit, og i så fall, hvilke konsekvenser dette har for norske forskere som deltar i disse programmene?
 • Skriftlig spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:105 (2018-2019)

  Innlevert: 11.10.2018

  Sendt: 11.10.2018

  Besvart: 18.10.2018 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Hva er årsaken til at det ikke er satt av nasjonale flomsikringsmidler til Lund kommune i Rogaland?
 • Skriftlig spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:104 (2018-2019)

  Innlevert: 11.10.2018

  Sendt: 11.10.2018

  Besvart: 17.10.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Hvor mange kommuner har så langt etablert lokale forskrifter for bruk og vil statsråden gjøre noe ift. at det sommeren 2018 har vært dramatiske hendelser etter bruk av vannscooter?
 • Skriftlig spørsmål fra Torleif Hamre (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:103 (2018-2019)

  Innlevert: 11.10.2018

  Sendt: 11.10.2018

  Besvart: 17.10.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  I 2004 ble persontrafikken på siste del av Hovedbanen, strekningen Dal-Eidsvoll, nedlagt. Helt siden da har befolkningen og et samlet politisk miljø i de berørte kommunene kjempet for å få gjenopptatt denne raske og miljøvennlige kollektivforbindelsen mellom sentrene i de to folkerikeste kommunene på Øvre Romerike. Anstrengelsene har så langt vært forgjeves. Vil samferdselsministeren ta initiativ til å finne en løsning i denne saken?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:102 (2018-2019)

  Innlevert: 11.10.2018

  Sendt: 11.10.2018

  Besvart: 18.10.2018 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Kan statsråden bekrefte at bevilgningen til flomsikring i forslag til statsbudsjett betyr fullt trøkk på gjennomføring av prosjektet Moi i Lund kommune i 2019?