Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (1261 - 1280 av 1280)
 • Skriftlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:21 (2019-2020)

  Innlevert: 04.10.2019

  Sendt: 04.10.2019

  Besvart: 11.10.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  I sommer ble togfremføringsforskriften endret. Hvordan har Jernbanetilsynet vurdert denne endringen, og mener statsråden at sikkerheten på norsk jernbane er minst like god nå etter endringen av togfremføringsforskriften som før endringen?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:20 (2019-2020)

  Innlevert: 04.10.2019

  Sendt: 04.10.2019

  Besvart: 11.10.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Tidligere kunne NAV innvilge inkluderingstilskudd til arbeidsgivere som ville beholde en medarbeider som trengte tilrettelegging og bistand når NAV sin hjelpemiddelsentral ikke kunne eller hadde mulighet å bistå. Dette tiltaket skal ikke lenger tilbys arbeidstakere som av helsemessige årsaker bare kan stå i arbeid dersom arbeidsgiver investerer i nødvendig tilretteleggingsutstyr. Hvorfor endrer departementet på gjeldende praksis for dette inkluderingstilskuddet?
 • Skriftlig spørsmål fra Kim André Haugan Schei (Sp) til digitaliseringsministeren

  Dokument nr. 15:19 (2019-2020)

  Innlevert: 04.10.2019

  Sendt: 04.10.2019

  Besvart: 10.10.2019 av digitaliseringsminister Nikolai Astrup

  Hva gjøres for at innbyggere rundt om i distriktene skal være sikret kommunikasjonsmuligheter når kobbernettet stenges?
 • Skriftlig spørsmål fra Eigil Knutsen (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:18 (2019-2020)

  Innlevert: 04.10.2019

  Sendt: 04.10.2019

  Besvart: 10.10.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Vil statsråden lytte til pionerdykkerne, og sende en helhetlig sak om nytt regelverk og tilsyn for dykkerne til Stortinget?
 • Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:17 (2019-2020)

  Innlevert: 03.10.2019

  Sendt: 04.10.2019

  Besvart: 08.10.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Kan statsråden garantere at innbyggerne i alle politidistrikt skal kunne ringe til politiet for å bestille time nytt pass og få informasjon om at dette er mulig ved behov, og at ikke passbestilling utelukkende skal være mulig over internett?
 • Skriftlig spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:16 (2019-2020)

  Innlevert: 03.10.2019

  Sendt: 04.10.2019

  Besvart: 14.10.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Vil næringsministeren bidra til at EFTA viser samme åpenhet om den undertegnede avtalen mellom EFTA og MERCOSUR som EU-kommisjonen gjør med avtalen mellom EU og MERCOSUR gjennom informasjon på EFTAs hjemmeside?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til helseministeren

  Dokument nr. 15:15 (2019-2020)

  Innlevert: 03.10.2019

  Sendt: 03.10.2019

  Besvart: 14.10.2019 av helseminister Bent Høie

  Helse Bergen er dårligst på pakkeforløp for brystkreft, tykk- og endetarmskreft og livmorkreft. Bare henholdsvis 27,4 prosent, 35,8 prosent og 39,3 prosent av pasientene med disse kreftformene fikk gjennomført pakkeforløpet innen normert maksimal tid i første tertial i år. Jeg har stor forståelse for at dette vekker bekymring hos pasientene. Vil helseministeren foreta seg noe overfor Helse Bergen som sikrer pasientene den behandling de har krav på?
 • Skriftlig spørsmål fra Grunde Almeland (V) til helseministeren

  Dokument nr. 15:14 (2019-2020)

  Innlevert: 03.10.2019

  Sendt: 03.10.2019

  Besvart: 14.10.2019 av helseminister Bent Høie

  Kan statsråden forsikre om at det i dag ikke utføres kjønnsnormaliserende, ikke-medisinsk begrunnede, kosmetiske inngrep på barn før barnet selv er i stand til å samtykke?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:13 (2019-2020)

  Innlevert: 03.10.2019

  Sendt: 03.10.2019

  Besvart: 10.10.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Miljøsertifisering av virksomheten er et enkelt men viktig tiltak for å redusere miljøbelastningen fra virksomheten. Hvilke departement, statens direktorat og annen statlig virksomhet er miljø-sertifisert gjennom enten ISO 14001, Miljøfyrtårn eller EMAS?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:12 (2019-2020)

  Innlevert: 03.10.2019

  Sendt: 03.10.2019

  Rette vedkommende: Klima- og miljøministeren

  Besvart: 10.10.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Miljøsertifisering av virksomheten er et enkelt men viktig tiltak for å redusere miljøbelastningen fra virksomheten. Hvilke av landets kommuner og fylkeskommuner er miljø-sertifisert enten gjennom ISO 14001, Miljøfyrtårn eller EMAS og hos hvilke gjelder dette også under-etatene?
 • Skriftlig spørsmål fra Åsunn Lyngedal (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:11 (2019-2020)

  Innlevert: 02.10.2019

  Sendt: 03.10.2019

  Besvart: 10.10.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Kan statsråden bes om en oversikt over utviklingen i statlige arbeidsplasser i kommunene i Nordland fra og med 31.12.2013 og fram til 2019?
 • Skriftlig spørsmål fra Nils Kristen Sandtrøen (A) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:10 (2019-2020)

  Innlevert: 02.10.2019

  Sendt: 03.10.2019

  Besvart: 08.10.2019 av landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad

  Vil landbruks- og matminister Bollestad med ansvar for hjortevilt og beitedyr kreve av statsminister Erna Solberg at Rendalen som stadig blir rammet av angrep fra ulv, i praksis blir beiteprioritert som det skal være, og kreve at bestanden nå kommer ned på Stortingets demokratisk vedtatte bestandsmål?
 • Skriftlig spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:9 (2019-2020)

  Innlevert: 02.10.2019

  Sendt: 02.10.2019

  Besvart: 08.10.2019 av fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik

  Vil fiskeri- og matministeren vurdere å gjeninnføre regelen om at krabbeteiner ikke kan settes grunnere enn 25 meter, eventuelt begrenset til et område ytterst i Ytre Hvaler Nasjonalpark?
 • Skriftlig spørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:7 (2019-2020)

  Innlevert: 01.10.2019

  Sendt: 02.10.2019

  Rette vedkommende: Kunnskaps- og integreringsministeren

  Besvart på vegne av: Kunnskaps- og integreringsministeren

  Besvart: 09.10.2019 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

  Statsråden avsatte 15 mill. kr. i RNB 2019 til styrking av digital kompetanse i havnæringene, og per nå er ikke midlene utlyst. Når og hvordan kan næringen forvente at midlene til å digitalisere maritim utdanning blir tilgjengeliggjort?
 • Skriftlig spørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:6 (2019-2020)

  Innlevert: 01.10.2019

  Sendt: 02.10.2019

  Besvart: 04.10.2019 av fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik

  Vil fiskeriministeren utvide dispensasjonsadgangen slik at en også ivaretar kaisalg som omsetningsform i Stavanger-området for de få fartøyene som baserer driften på salg «over ripen»?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:5 (2019-2020)

  Innlevert: 01.10.2019

  Sendt: 01.10.2019

  Besvart: 09.10.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Kommunedelplan Dobbeltspor Gulskogen-Hokksund er lagt ut til nytt offentlig ettersyn. Siden forrige fremlegg har Bane Nor (BN) utarbeidet teknisk hovedplan. Bare et kort resyme er tilgjengelig for offentligheten. Teknisk hovedplan er avgjørende viktig for at berørte parter skal kunne gi en faglig sakkyndig uttalelse. Kan statsråden gi BN beskjed om at teknisk hovedplan for Gulskogen-Hokksund legges frem?
 • Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:4 (2019-2020)

  Innlevert: 01.10.2019

  Sendt: 01.10.2019

  Besvart: 08.10.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Hvilke tiltak vurderer statsråden som viktige for å få flere i arbeid i kommuner med høy arbeidsledighet?
 • Skriftlig spørsmål fra Magne Rommetveit (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:3 (2019-2020)

  Innlevert: 01.10.2019

  Sendt: 01.10.2019

  Besvart: 08.10.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Regjeringa har som kjent innført ei forskotteringsordning for fiskerihamner, der Bømlo ikkje nådde opp korkje i første runde eller i andre tildelingsrunde. Den reviderte samfunnsnytteanalysen for fiskerihamna i Bømlo syner at prosjektet kjem særs godt ut samanlikna med mange andre. Kva vurderingar og kriterier ligg til grunn for utveljinga av dei prosjekt som no får høve til å delta i ordninga med forskottering?
 • Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:2 (2019-2020)

  Innlevert: 01.10.2019

  Sendt: 01.10.2019

  Besvart: 08.10.2019 av helseminister Bent Høie

  På hvilken måte vil statsråden bruke erfaringene fra prosjektet til å styrke helsetilbudet til slagpasienter, og vil statsråden ved gode resultater ta initiativ til at slagambulanser blir en del de prehospitale tjenestene?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1 (2019-2020)

  Innlevert: 01.10.2019

  Sendt: 01.10.2019

  Besvart: 10.10.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Ordningen med styring av oppdrag for Fartøyvernsentrene er avviklet og ingen av verneplanene har gitt virkemidler som bidrar til kontinuitet ved sentrene. Vil statsråden ta initiativ til et møte med de tre fartøyvernsentrene, og har departementet iverksatt tiltak for å følge opp Riksantikvarens evaluering på dette området?