Skriftlig spørsmål fra Bjørn Hernæs (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:109 (1997-98)
Innlevert: 06.03.1998
Sendt: 06.03.1998
Besvart: 13.03.1998 av forsvarsminister Dag Jostein Fjærvoll

Bjørn Hernæs (H)

Spørsmål

Bjørn Hernæs (H): Med bakgrunn i St.prp.nr.1((97-98)bevilget Stortinget midler til en rekke militære installasjoner over hele landet. Til Kongsvinger Festning ble det bevilget 31 millioner til kjøkken/undervisningsbygg, som i dag arbeidet med dispensasjon m.h.t. miljø og hygiene. Uten at Stortinget er informert sier FBT nå til pressen at prosjektene er utsatt.
På hvilken måte vil statsråden informere Stortinget om bruddet på denne og andre bevilgninger?

Dag Jostein Fjærvoll (KrF)

Svar

Dag Jostein Fjærvoll: " Forsvaret har for inneværende år fått en bevilgning på nesten 1,3 mrd kroner til nasjonalfinansierte bygge- og anleggsinvesteringer på kap 1760. Disse midlene skal dekke den samlede produksjon i 1998. At nytt kjøkken/undervisningsbygg på Kongsvinger er ført opp med en kostnad på 31 mill kroner betyr ikke at dette beløpet er spesifikt bevilget til dette prosjekt i inneværende år, men at det er presentert en kostnadsramme for prosjektet som Stortinget har vedtatt, jfr Bevilgningsreglementet § 9.

Jeg kan derfor ikke se at det foreligger noe brudd på Stortingets forutsetninger når det gjelder de bevilgninger vi har fått til bygg og anlegg i Forsvaret.

For tiden opplever vi et press i markedet for bygge- og anleggsbransjen. Dette kan gi kostnadsmessige utslag og således i noen tilfeller føre til en viss justering av igangsettingstidspunktet for enkelte prosjekter. Det er dette som har vært på tale for bl a prosjektet på Kongsvinger.

Av omtalen av prosjektet i årets budsjettproposisjon går det fram at vi er innforstått med de vanskelige forhold på Kongsvinger festning og jeg skal gjøre mitt til at prosjektet kommer i gang og gjennomføres så snart det lar seg gjøre."