Skriftlig spørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:110 (1997-98)
Innlevert: 06.03.1998
Sendt: 06.03.1998
Besvart: 13.03.1998 av olje- og energiminister Marit Arnstad

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV): Regjeringen legger nå opp til å utsette investeringer i oljevirksomheten. Dette er et nødvendig tiltak, men det gir ikke noe svar på det grunnleggende spørsmålet: Harmoniserer dagens oljeutvinningstempo med helt fundamentale økonomiske og miljøpolitiske målsettinger? Vil Regjeringen ta initiativ til å nedsette et tempoutvalg som skal trekke opp retningslinjer for en langsiktig planlegging og styring av oljeutvinningstempoet — f. eks. ledet av Kåre Willoch?

Begrunnelse

Fram til i dag har vi relativt systematisk undervurdert den faktiske oljeproduksjonen. I følge Oljedirektoratet har vi ikke produsert mer en omlag 15-16 prosent av ressursene, og vi vil enda i mange år fortsatt produsere mer olje enn gass. Investeringer i, og utvinning av olje er formelt godkjent av Storting og Regjering, men i praksis har det vært få begrensinger på produksjon og investeringer. Dette er et synspunkt som synes delt av finansministeren. I et svar til undertegnede i forbindelse med Stortingsdebatten om oppfølgingen av langtidsprogrammet uttalte statsråd Restad følgende:

«....jeg må si meg bortimot enig i at det ser ut som oljevirksomheten har levd sitt eget liv, nærmest at oljeselskapene har vært en stat i staten som ikke har vært vant til å bli særlig mye styrt.»

Oljeutvinningstempoet har i løpet av relativt kort tid blitt fordoblet. Utvinningstempoet har utvilsomt stor innvirkning på viktige økonomiske og miljøpolitiske målsettinger. Svært mange forhold er vesentlig endret siden Norge sist hadde et tempoutvalg ledet av Hermod Skånland. Det gjelder økonomiske-, teknologiske- og miljøpolitiske rammebetingelser. Ikke minst har vi fått en internasjonal klimaavtale.

På denne bakgrunn synes det naturlig å sette ned et nytt tempoutvalg med sikte på å vurdere hva som er et fornuftig tempo i uttak av petroleumsressursene. Utvalget bør vurdere tempoet både i et økonomisk og i et miljøpolitisk perspektiv, og sammensetningen bør være slik at økonomisk, teknologisk og økologisk kompetanse er representert. Undertegnede mener et tempoutvalg bør kunne ledes av tidligere statsminister Kåre Willoch.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: I forbindelse med min redegjøring til Stortinget den 4. mars om å forskyve investeringsoppstart for felt under vurdering med ett år til 1999, presiserte jeg at dette var begrunnet ut fra de sterke presstendensene i norsk økonomi.

I begrunnelsen for forslaget om å nedsette et tempoutvalg pekes det på at mange forhold er endret siden forrige tempoutvalg, bl.a. at vi har fått en internasjonal klimaavtale. Implikasjonene dette har for norsk økonomi og utvinningstempoet må avklares på et tidlig tidspunkt. En bør derfor ikke uten videre avvente innstillingen fra et tempoutvalg, som kan ta opptil halvannet år, før eventuelle tiltak settes i verk. Regjeringen vil i løpet av vårsesjonen fremme en egen klimamelding der bl.a. disse spørsmålene vil bli drøftet.

I en vurdering av utvinningstempoet er det en rekke spørsmål som må avklares. I den forestående petroleumsmeldingen, som også vil bli fremmet til våren vil det bli sett nærmere på ulike sider knyttet til utvinningstempoet. Jeg vil senest i den anledning komme nærmere tilbake til behovet for å nedsette et tempoutvalg.