Skriftlig spørsmål fra Anne Helen Rui (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:113 (1997-98)
Innlevert: 06.03.1998
Sendt: 06.03.1998
Besvart: 13.03.1998 av forsvarsminister Dag Jostein Fjærvoll

Anne Helen Rui (A)

Spørsmål

Anne Helen Rui (A): Vil forsvarsministeren sørge for at det raskt blir utarbeidet bestemmelser for hvordan norske FN-soldater skal forholde seg til kvinner i utlandet, slik som generaladvokaten foreslår?

Begrunnelse

Det er kommet fram i Aftenposten, den 5. mars 1998 at «Forsvaret har i snart ett år etterforsket påstander om at norske FN-observatører har hatt sex med mindreårige i Angola. Generaladvokaten mener det må anses som bevist at flere offiserer har pleiet seksuell omgang med angolanske kvinner. For å unngå slike saker i fremtiden ønsker han bestemmelser for hvor langt soldatene kan gå i å involvere seg i seksuelle forhold under tjeneste i utlandet.»

Personlig synes jeg dette er både flaut og pinlig, men også politisk og moralsk forkastelig. Jeg håper man i framtiden vil arbeide for å bevisstgjøre norske soldater i utlandet, og at man heretter vil bestrebe seg på å ta ut FN-soldater som har andre holdninger enn det som her kommer fram.

Dag Jostein Fjærvoll (KrF)

Svar

Dag Jostein Fjærvoll: Jeg har mottatt spørsmål fra stortingsrepresentant Anne Helen Rui i forbindelse med Forsvarets etterforskning knyttet til påstander om at norske FN-observatører har hatt sex med mindreårige i Angola og at Generaladvokaten mener det må anses som bevist at flere offiserer har pleiet seksuell omgang med angolanske kvinner. Hennes spørsmål er om jeg vil “sørge for at det raskt blir utarbeidet bestemmelser for hvordan norske FN-soldater skal forholde seg til kvinner i utlandet, slik som Generaladvokaten foreslår”.

Innledningsvis vil jeg understreke at Forsvaret betrakter det å benytte seg av prostituerte som totalt uakseptabelt og uforenlig med Forsvarets moralkodeks. Alminnelige sosiale holdninger og verdier fra det norske samfunn bidrar da også til at det norske personellets etiske standard i det alt vesentligste er meget god. Ikke minst som følge av dette kan flere tusen norske offiserer og soldater med rette være stolt av den innsats de har gjort for fredens sak gjennom mange år, og på flere steder i verden.

Beklageligvis har vi nå en situasjon hvor det har vist seg at noen meget få personer ikke har levet opp til de etiske og moralske mål som tjenesten krever - et forhold både jeg og Forsvaret tar meget alvorlig. Det er imidlertid veldig viktig at denne situasjonen ikke må oppfattes som generelle holdninger blant våre FN- og NATO-styrker som gruppe.

Kjøp av seksuelle tjenester og hyppig åpenlys kontakt med den lokale befolkning i misjonsområdet er spesielt alvorlig i forhold til tjeneste i FN- og NATO-regi, fordi dette i stor grad kan undergrave den generelle upartiskhet og anseelse personellet er avhengig av for å kunne utføre pålagte oppgaver.

Forsvarets seleksjonsmetoder og den etterfølgende utdanning er utviklet nettopp med sikte på å gjøre den enkelte i stand til å utføre pålagt tjeneste med en høy faglig og moralsk kvalitet og således være en verdig representant for Norge. Både seleksjonsmetode og utdanning er under kontinuerlig revisjon for å oppnå en slik maksimal ønsket effekt.

Som en konsekvens av de forhold som er avdekket i Angola, har Forsvaret allerede satt ned en arbeidsgruppe med mandat å gjennomgå eksisterende regelverk og eventuelt utarbeide nye regler for hvorledes Forsvarets personell skal opptre i internasjonal tjeneste - den såkalte “Code of Conduct”. Generaladvokaten vil være en sentral støttespiller i dette arbeidet. Arbeidsgruppen vil i sitt arbeid både ta hensyn til de generelle regler som gjelder for personell i FN- og NATO-tjeneste og se hen til tilsvarende regelverk i de øvrige nordiske land.

På bakgrunn av den etterforskning som har funnet sted i den aktuelle sak i Angola og ikke minst det arbeid som allerede er igangsatt, kan jeg forsikre at både jeg og Forsvaret tar forholdet meget alvorlig og er opptatt av å unngå slike situasjoner i fremtiden. Jeg har derfor også stor tillit til at et revidert regelverk for “Code of Conduct” vil bevisstgjøre norsk FN- og NATO-personell ytterligere i den viktige tjeneste de er pålagt, og at dette vil bidra til at vi i årene som kommer kan unngå slike situasjoner som etterforskningen av saken i Angola har avdekket.