Skriftlig spørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:114 (1997-98)
Innlevert: 10.03.1998
Sendt: 11.03.1998
Besvart: 18.03.1998 av nærings- og handelsminister Lars Sponheim

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): Vil Næringsministeren ta et initiativ for å løse opp i den problemstillingen som er under utvikling for en rekke fiskefartøyer som i lang tid har hatt leieskipper fra bl.a Færøyene ved å gi Sjøfartsdirektoratet anledning til å gi dispensasjon fra Sertifiseringsloven av 5. juni 1981 slik at nordiske fiskeskippere kan tjenestegjøre på norske fiskefartøy?

Begrunnelse

Jeg viser til mitt spørsmål nr. 100 og den besvarelse som er gitt 2. mars 1998 fra Næringsministeren.
I svaret fra Næringsministeren vises det til at det er 77 ledige skipsførere, det virker som Næringsministeren setter likhetstegn mellom vanlige skipsførere som er utdannet kun som vanlige navigatører og fiskeskippere som er både navigatør, administrator, arbeidsleder og sist men ikke minst; de er utdannet til å finne fisk og være i stand til å fange den. En slik utdannelse tar lang tid og er meget kostbar da det dreier seg om å tilegne seg erfaring over lang tid og det er som kjent kostbart å prøve og feile over flere år. Derfor er det ikke bare skipsførere, men fiskeskippere vi trenger ombord på norske fiskefartøy.
Det ser nesten ut som Næringsministeren ikke har forstått spørsmålet, ei heller problemstillingen

Lars Sponheim (V)

Svar

Lars Sponheim: Det juridiske grunnlag for dispensasjonsadgangen er omtalt i mitt svar på spørsmål nr. 100 gjentas ikke her.

I spørsmålet vises det til at det er truffet vedtak hvor bl.a. leieskippere fra Færøyene ikke har fått innvilget dispensasjon. Det er Sjøfartsdirektoratet som treffer enkeltvedtak om dispensasjon fra kravet om norsk skipsfører, jf. Handelsdepartementets delegasjonsvedtak av 18. desember 1981. Det kan etter bestemmelsene i forvaltningsloven klages på vedtak truffet av direktoratet. Direktoratet kan da omgjøre sitt vedtak ut i fra de opplysninger som kommer fram i klagebehandlingen, eller vedtaket opprettholdes og sendes Nærings- og handelsdepartementet til avgjørelse. Ingen slik klage er mottatt.

Som opplyst i svaret på spørsmål nr. 100 vil jeg se på om reguleringen av dispensasjonsadgangen er tilfredstillende ut fra dagens forhold ved fastsettelsen av en ny forskrift om sertifikater. Jeg vil i denne forbindelse ta med meg de vurderinger som ligger bak dine spørsmål