Skriftlig spørsmål fra Ola Røtvei (A) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:116 (1997-98)
Innlevert: 11.03.1998
Sendt: 11.03.1998
Besvart: 18.03.1998 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Ola Røtvei (A)

Spørsmål

Ola Røtvei (A): Baustad Calcit AS ble i 1994 innvilget konsesjon for erverv av kalksteinsforekomst i Rissa kommune i Sør-Trøndelag. I 1994 og 1995 ble det sendt utslippstillatelser til SFT for både kalkverket og kalkbruddet. Eller at utslippstillatelsene ble gitt, ble begge utslippstillatelsene påklaget. Disse klagene er ennå ikke ferdigbehandlet selv om det er ca. 7 og 2 måneder siden klagefristene gikk ut. Vil statsråden bidra til at det blir tatt en avgjørelse så raskt som mulig ?

Guro Fjellanger (V)

Svar

Guro Fjellanger: Baustad Calcit A/S planlegger utvinning og bearbeiding av kalksteinforekomster i Rissa kommune i Sør-Trøndelag. Kalkdriften skal skje ved et kalkverk og et kalkbrudd. Bedriften søkte i brev av 16. februar 1994 Statens forurensningstilsyn (SFT) om utslippstillatelse for kalkverket i Klungervika i Rissa kommune. Den 6. juli 1995 søkte bedriften om utslippstillatelse for kalkbruddet på Baustad i samme kommune.

I henhold til forurensningsloven § 11, 3. ledd skal forurensningsspørsmål søkes løst for større områder under ett på grunnlag av oversiktsplaner og reguleringsplaner. Stadfestede reguleringsplaner for de to aktuelle områdene forelå først 28. oktober 1996. SFT påbegynte da behandlingen av søknadene, men på grunn av stort arbeidspress ble ikke utslippstillatelse for kalkverket gitt før 27. juni 1997 og for kalkbruddet 7. november 1997. Begge tillatelsene ble påklaget. SFT har ferdigbehandlet klagen over utslippstillatelsen til kalkverket, og oversendt saken til departementet i brev av 6. mars 1998. SFT anbefaler i brevet at departementet ikke tar klagen til følge. Når det gjelder behandlingen av klagene på utslippstillatelsen til kalkbruddet, har jeg fått oppgitt av SFT at denne avgjøres en av de aller første dagene.

I omfattende saker som disse, er det ikke uvanlig at SFT bruker 9-12 måneder på behandlingen, og 3-4 måneder på vurderingen av en klage. Erfaring viser at det vanskelig lar seg gjøre å korte ned behandlingstiden dersom det skal foretas en forsvarlig behandling i forhold til alle involverte parter. Når det gjelder departementets behandling av klagen, kan jeg forsikre at den vil bli gjennomført på en grundig måte og at endelig vedtak blir fattet så snart som mulig innenfor rammene av en forsvarlig saksbehandling.