Skriftlig spørsmål fra Lodve Solholm (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:117 (1997-98)
Innlevert: 11.03.1998
Sendt: 12.03.1998
Besvart: 20.03.1998 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Lodve Solholm (FrP)

Spørsmål

Lodve Solholm (FrP): Statsråden kjenner sikkert til radiomasten som tilhører Vigra mellombølgesender og som står i nærheten av Ålesund Lufthavn, Vigra. Radiomasten er til hinder for regulariteten ved flyplassen samt at den i gitte tilfeller kan være en risiko for flysikkerheten ved flyplassen.Hva vil Statsråden gjøre for å fjerne denne masten eller eventuelt redusere høyden på den ned til maksimalt samme høyde som naturen har i innflygingsområdet?

Begrunnelse

Spørsmål om Vigra mellombølgesender sin beliggenhet i forhold til flyplassen har lenge vært aktuelt tema i forbindelse med flyplassens regularitet og sikkerhet.

Radiomasten er årsak til at det må benyttes prosedyrer som virker inn på flyplassens regularitet for å ivareta sikkerheten.

Radiomasten har innvirkning både på inn- og utflygingsprosedyrer fra begge retninger.

Dagens regularitet på flyplassen er tilsynelatende god, men den gir ikke et riktig bilde da den ikke fanger opp forsinkelser og de tilfellene hvor fly må gå i ventemønster på grunn av at man ikke kan tillate lavere minste høyde som følge av radiomastens høyde og posisjon.

Uavhengig av prosedyrer så representerer en mast på 761 fot (ca 243 m) en sikkerhetsrisiko som bør unngås ved en flyplass. (Det er for sammenligningens skyld verdt å merke seg at minimums høyden ved innflyging til plassen fra øst er 530 fot og fra vest 610 fot).

Det er også gjort vurderinger av effekten av å redusere masten til 110 meter. Men det er ingen tvil om at konklusjonen faglig/flyoperativt er at masten må fjernes helt (eller i alle tilfeller ikke rage høyere enn den midlertidige masten som var plassert ved senderstasjonen under vedlikeholdsarbeidet som ble gjort i fjor). Dette har sammenheng med at man først ved å fjerne masten kan få etablert en innflyging fra vest og legge opp til mer effektive og miljøvennlige innflygingsprosedyrer med de krav til sikkerhet som alltid må ivaretas.

Minimumshøyden for en B-737 vil da sannsynligvis kunne reduseres for innflyging fra Øst til mellom 200 og 300 fot. Dette vil etter de vurderinger som er gjort over tid ha stor betydning for regularitet og sikkerhet. I tillegg vil det gi positive miljøeffekter blant annet som følge av at det blir mulig å etablere en gunstig innflygingstrase fra vest og reduserte ventemønster flyging. Alle de nevnte effekter vil også spare fly selskapene for kostnader.

På grunn av den nødvendige investeringen i oppdatering av instrumentladning systemene for Vigra og de investeringer som er gjort i forbindelse med etablering av radar på Gamlemsveten må det nå kunne sies å haste med å få fjernet radiomasten slik at de investeringer som er gjort og de som må gjennomføres i 1998 og 1999 skal gi optimal effekt.

Teknologisk bør det være mulig å finne andre tilfredsstillende løsninger, og disse ikke alt er etablert, for å dekke de behov som mellombølgesenderen og masten er ment å dekke.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Spørsmål vedrørende høyden og behovet for radiomasten ved Ålesund lufthavn, Vigra har flere ganger tidligere vært behandlet i Samferdselsdepartementet, senest høsten 1996. Jeg har imidlertid på nytt vært i kontakt med Norkring AS som eier masten og Luftfartsverket.

Luftfartsverket opplyser at Vigra kringkaster legger begrensninger på beregnede minimumshøyder for innflyging til Ålesund lufthavn, Vigra. For eksempel vil minimumshøyden for dagens instrumentinnflyging fra øst til vest (til bane 25) kunne senkes ned til 200 fot (mot 470 fot i dag for kategori C fly, dvs. fly av typen B-737 o.l.) over banens nivå dersom masten fjernes helt. I forbindelse med vedlikeholdsarbeid ble masten i 1997 redusert fra 239,5 meter til ca. 232 meter. Minimumshøyden for instrumentinnflyging fra øst til vest ble da redusert fra 470 fot til ca. 450 fot over banens nivå.

En fjerning av Vigra kringkaster vil i følge Luftfartsverket medføre en betydelig bedring i de operative forhold og gi større muligheter til å kunne ivareta miljømessige forhold. Når det gjelder sikkerhet er den ved dagens prosedyrer for inn- og utflyging selvsagt forskriftsmessig ivaretatt, men Luftfartsverket er av den oppfatning at en fjerning av masten vil medføre en økning i sikkerhetsmarginene.

I brev av 12. september 1996 gir Norkring AS som eier kringkasteren, sin vurdering av saken. Selskapet har opplyst at med unntak av den mindre reduksjonen av mastehøyden som ble foretatt i 1997, er det ikke noe nytt i saken siden den gang. Vigra kringkaster gir sammen med mellombølgekringkasterne på Kvitsøy og ved Bodø kringkastingsdekning til havområdene utenfor Norge. Kringkasteren tjener en svært viktig funksjon som foreløpig ikke kan erstattes av andre kjente tjenester. Norkring har videre vurdert konsekvensene ved å redusere mastehøyden betydelig, og har kommet til at dette vil føre til en radikal reduksjon i dekningsarealet. Norkring ser ingen mulighet for å finansiere verken flytting eller effektkompensering som vil bli nødvendig ved en betydelig reduksjon i masten. Med bakgrunn i de krav bl.a. fiskeriorganisasjoner har til radiodekning i våre nære havområder, kan Norkring ikke tilrå at masten legges ned. Jeg viser for øvrig til vedlagte kopi av brevet fra Norkring AS.

Jeg har derfor som ved tidligere vuderinger i departementet kommet til ikke å gripe inn i denne saken. Jeg vil imidlertid følge den for å se om det skulle bli en praktisk mulighet til å bedre sikkerhetsmarginene ved Vigra ved en senere anledning.