Skriftlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:121 (1997-98)
Innlevert: 13.03.1998
Sendt: 16.03.1998
Besvart: 23.03.1998 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Sverre Myrli (A)

Spørsmål

Sverre Myrli (A): Styret i Luftfartsverket har gått inn for å legge Luftfartsverkets treningssenter(LVTS) til Trandum. Til tross for dette fatter departementet vedtak om å dele virksomheten mellom Trandum og Tjeldsund. Hvilke faglige argumenter gjør at departementet «overprøver» styrets vedtak og er det heldig å dele et fagmiljø som fram til i dag har vært samlet på ett sted? Hvor mange nye arbeidsplasser vil det bli opprettet i Tjeldsund og står dette i forhold til ulempene ved å splitte opp dagens fagmiljø?

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Beslutningen om delt løsning av Luftfartsverkets treningssenter er tatt etter helhetlige vurderinger av forhold som er grundig belyst av Luftfartsverket. I sine vurderinger påpeker Luftfartsverket at det er usikkert om miljømyndighetene vil tillate plassering av brannøvingsfeltet på Trandum. Begrunnelsen er at brannøvingsfeltet vil bli liggende over og i tilknytning til grunnvannsbassenget som også er en potensiell drikkevannskilde.

Norges Brannskole i Tjeldsund har et meget godt fagmiljø innen forebyggende brannvern og husbrannslukking og har en godt utbygd infrastruktur for undervisning i dette. Miljømessig synes Norges Brannskole uproblematisk da brannskolens eksisterende renseanlegg og utslippstillatelse vil dekke behovene til Luftfartsverkets treningssenter. En plassering av Luftfartsverkets utdanning i brann- og redningstjeneste ved Norges Brannskole vil kunne medføre styrking av kompetanse innen husbrannslukking og forebyggende brannvern, samtidig som behovet innen flybrannslukking ivaretas. Lokalisering av brannøvingsfelt til Norges Brannskole muliggjør også at region Ofoten kan legge øvingsvirksomheten hit.

Utdanning innen de andre fagområdene til Luftfartsverkets treningssenter bør fortsatt ha sitt tilholdssted på Trandum da dette anses som den faglig beste løsningen, jf at det her allerede er etablert testbane for friksjonsmåling på Gardermoen samt at Oslo Lufthavn vil ha et attraktivt fagmiljø innen plass-, bygg og elektrotjenester.

Det ligger altså både miljø- og ikke minst distriktshensyn til grunn for denne beslutningen. Løsningen er i samsvar med forslaget fra mindretallet i Luftfartsverkets styre. Når det gjelder de miljømessige sidene ser jeg på bakgrunn av de opplysninger som er gitt, ingen grunn til å utfordre miljøet i denne saken.

I samsvar med Regjeringens distriktspolitikk ser jeg det som naturlig at staten støtter opp om distriktene ved å bygge ut virksomhet også utenom det sentrale Østlandet. Tjeldsund kan forvente noen nye arbeidsplasser på bakgrunn av denne delingen. Hvor mange det kan bli snakk om, er imidlertid for tidlig å si noe om. Det pågår nå en prosess for å legge til rette for etableringen fra Luftfartsverkets side, slik at overgangen til delt løsning skal gå mest mulig smertefritt.