Skriftlig spørsmål fra Torny Pedersen (A) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:129 (1997-98)
Innlevert: 19.03.1998
Sendt: 20.03.1998
Besvart: 25.03.1998 av kommunal- og regionalminister Ragnhild Queseth Haarstad

Torny Pedersen (A)

Spørsmål

Torny Pedersen (A): Vil ministeren medvirke/sørge for en tilrettelegging slik at det kan opprettes en snøscooterløype i Sulitjelmafjellene som vil være med å sikre en næringsutvikling på turistsiden? Er det innført nye rutiner i saksbehandlingen hos fylkesmannen? Er denne negative holdningen fra forvaltningen i tråd med sentrums-regjeringens satsning på distriktspolitikk?

Begrunnelse

I en region med ca. 5% arbeidsledighet, der man jobber intenst for å skape arbeidsplasser, for igjen å demme opp for fraflyttingen, mener jeg denne saken tilhører Kommunal- og regionalministeren, mere enn Miljøvernministeren, derfor denne henvendelsen.

Som det går fram av vedlagte dokumenter søkte Sulitjelma Hotell til Fauske kommune om tillatelse til å foreta en visningstur med snøscooter i forbindelse med NORTRAs salgskonferanse som skal avholdes i Bodø i tidsrommet 19.-23. april 1998
Søknaden ble behandlet i Fauske formannskap, sak 63/98, den 16. mars 1998.

Fylkesmannen har i brev av 13. mars 1998 til Fauske kommune «advart» kommunen og ordføreren mot å gjøre et positivt vedtak.
Fauske Kommune jobber for tiden med et vinterturismeprosjekt for Sulitjelma, forankret gjennom kommunens strategiske næringsplan, således ville denne NORTRA-turen bidra til gratis markedsføring av Sulitjelma som reise- og turistmål.

Ragnhild Queseth Haarstad (Sp)

Svar

Ragnhild Queseth Haarstad: Den konkrete foranledningen til brev er etter det jeg forstår søknaden om visningstur på snøscooter for spesielle gjester i forbindelse med Nortras workshop i Bodø 19.-23.april i år.

Jeg har fått opplyst at Fauske kommune nå har løst dette problemet ved at arrangøren vil begrense seg til bruk av den allerede etablerte isfiskeløypen med vekt på å presentere isfiske som ett av reiselivsproduktene. Det stilles også et spørsmål ved rutinene i saksbehandlingen hos fylkesmannen. Det er ikke innført nye rutiner, men unntaksvis blir miljøvernavdelingen i fylket konfrontert med tolkninger av regelverk i forkant av en politisk beslutning. Dette er etter mine opplysninger bakgrunnen for fylkesmannens brev til kommunen.

Mitt departement er engasjert sammen med flere departementer, SND, fylkeskommunene og Nortra i utviklingen av nye reiselivsprodukter. Bruk av snøscooter i utmark er et område der næringsinteresser og miljøinteresser lett kommer i konflikt. Unødvendig bruk av snøscooter kan ødelegge for naturopplevelser som også betyr mye for reiselivsnæringen og for den allmenne bruk av naturområdene. Fra flere hold arbeides det med forslag til løsninger som kan ivareta de kryssende interessene på en akseptabel måte, bl.a. som en del av oppfølgingen av «Næringsstrategiene for Nord-Norge». Det er for tidlig å si hva de konkrete resultatene vil bli.

Miljøverndepartementet har det overordnede ansvar for håndhevelsen av regler og forskrifter om ferdsel i utmark. Jeg har derfor kontaktet Miljøverndepartementet og oversendt saken og kopi av mitt svar til orientering.