Skriftlig spørsmål fra Rolf Reikvam (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:130 (1997-98)
Innlevert: 20.03.1998
Sendt: 23.03.1998
Besvart: 27.03.1998 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Rolf Reikvam (SV)

Spørsmål

Rolf Reikvam (SV): Vil statsråden vurdere å gi konkurransepoeng for elever i den videregående skole som fullfører ett års utvekslingsprogram?

Begrunnelse

I Innst. S. nr. 91 (1996-97), Om folkehøgskoler og utdanningssamfunnet, vedtok Stortinget at det for elever som har studiekompetanse skulle gis tre konkurransepoeng i tillegg til alderspoengene for et folkehøgskoleår på 33 uker. Begrunnelsen for dette var bl.a. at folkehøgskolen skal formidle «folkelig danning, vekkje interesse for arbeid og engasjement og stimulere til ansvarskjensle og sjølvstendiggjering». Videre uttalte flertallet i komiteen at folkehøgskolen som internatordning vil gi studentene både faglig, personlig og sosial læring og at dette er med på å gi den enkelte elev en god forberedelse for videre utvikling.

Det kan finnes mange paralleller mellom det å gå på folkehøgskole og det å være utvekslingsstudent i utlandet. Som utvekslingsstudent lærer man både språk og man lærer å forholde seg til andre kulturer, fremmede mennesker og skolesystemer. Dette er svært viktige elementer i forberedelsen for videre utvikling.

Jon Lilletun (KrF)

Svar

Jon Lilletun: Med henvisning til at søkere med ett år på folkehøgskole vil få tilleggspoeng ved søknad om opptak til høyere utdanning fra og med opptak til studieåret 1998/99, stilles det spørsmål om hvorvidt statsråden vil vurdere å gi tilleggspoeng også for elever i den videregående skole som fullfører ett års utvekslingsprogram. Det vises til at det finnes mange paralleller mellom det å gå på folkehøgskole og det å være utvekslingsstudent i utlandet.

I rundskriv F-70-96 om videregående opplæring - godkjenning av utenlandsk utdanning - utskriving av dokumentasjon på grunnlag av godkjent utenlandsk utdanning er det gjort rede for regler for godskriving av utenlandsk utdanning i norsk videregående opplæring. Det går frem av rundskrivet at utenlandsk utdanning på nivå med grunnkurs og VK I kan erstatte ett år i norsk videregående skole, og at fag tatt i utenlandsk videregående utdanning kan gi fritak for fag i norsk videregående skole.

Det ville etter min mening ikke være rimelig om utenlandsk utdanning både skulle gi grunnlag for å erstatte hele årskurs eller fritak for enkeltfag og gi tilleggspoeng. Ett år på folkehøgskole kan verken erstatte årskurs eller gi fritak for fag.

Jeg viser også til at det i begrunnelsen for vedtaket om å gi tilleggspoeng for ett år på folkehøgskole heter i merknadene til Innst. S. nr. 91 (1996-97):

Tildeling av poeng til folkehøgskoleutdanning bør etter fleirtalet si meining ikkje føre til ei gjenopning av ei generell ordning med tilleggspoeng for ei rad utdanningar.

På bakgrunn av ovenstående ser jeg det ikke som aktuelt å gi tilleggspoeng for søkere som har gjennomført ett år som utvekslingsstudent i den videregående skole.