Skriftlig spørsmål fra Gunnar Kvassheim (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:132 (1997-98)
Innlevert: 23.03.1998
Sendt: 24.03.1998
Besvart: 31.03.1998 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Gunnar Kvassheim (V)

Spørsmål

Gunnar Kvassheim (V): På spørsmål fra undertegnede om såkalte doble førerprøver, svarte samferdselministeren i brev 27.01.98 at doble førerprøver må kunne benyttes dersom det er under full frivillighet og prøvene alternativt kan tas ved et annet prøvested. Vegdirektoratet mener angivelig at slike prøver bare kan tillates om alternativ prøve kan avikles på samme sted. Vil samferdselsministeren medvirke til at denne saken får sin endelige avklaring slik man på alle nivå lokalt i Rogaland ønsker?

Begrunnelse

Til tross for samferdselsministerens klare svar på mitt spørsmål om doble førerprøver ved Nærbø trafikkstasjon, har saken ikke fått sin avklaring. Det skyldes angivelig at Vegdirektoratet mener at dersom doble prøver skal kunne tillates, må det finnes et alternativ på samme prøvested.

Dette er i tilfelle en annen holdning enn den samferdselsministeren ga uttrykk for. Lokalt er man meget tilfreds med det opplegg som brukes ved Nærbø trafikkstasjon. De aller fleste nytter ordningen med doble prøver, mens de som ikke ønsker den løsningen, kan reise til Eigersund og Sandnes. Det framstår som meningsløst at dersom ikke både enkle og doble prøver kan gjennomføres på Nærbø, så må stasjonen nedlegges og alle bli tvunget til å reise til Eigersund eller Sandnes.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: I spørretimen 17. desember 1997 stilte stortingsrepresentant Jan Simonsen spørsmål ved bruken av såkalt dobbel førerprøve ved Nærbø trafikkstasjon. I mitt svar uttalte jeg at Vegdirektoratet ville gi vegkontoret i Rogaland beskjed om at Nærbø trafikkstasjon ikke kan kreve at kandidater som fremstiller seg til praktisk førerprøve i klasse B skal være med på en dobbelt prøve. Direktoratets begrunnelse var at en slik prøveordning ikke i tilstrekkelig grad kan sies å ivareta publikums frihet i forhold til en offentlig instans og at den enkelte kandidat bør ha krav på full individuell behandling.

Innledningsvis i mitt svar av 27. januar 1998 til ditt forrige spørsmål i saken, ga jeg uttrykk for at jeg ikke ser det som naturlig at Samferdselsdepartementet skal ha noen aktiv rolle i de vurderinger som gjøres av Vegdirektoratet og vegkontor i denne særskilte saken, eller generelt i forhold til bruken av såkalte doble førerprøver. Jeg viste videre til at Vegdirektoratet og vegkontoret skal vurdere om Nærbø er et godt nok prøvested for avholdelse av vanlige enkle prøver og at det er vegkontoret som må ta beslutningen om Nærbø som prøvested.

Jeg er kjent med at vegkontoret på oppdrag fra Vegdirektoratet nå foretar en vurdering av Nærbø som prøvested for klasse B, og at Vegdirektoratet har oversendt en generell vurdering til vegkontoret. Vegdirektoratet har tidligere ment at dersom det skulle oppnås full frivillighet for kandidatene burde det tilbys begge prøvetyper ( enkle og doble) på samme sted. Dersom Nærbø eventuelt ikke skulle bli godkjent for enkle prøver, ville konsekvensen av et slikt krav kunne bli at all førerprøvevirksomhet på stasjonen ble nedlagt.

Til din orientering er jeg nå imidlertid gjort kjent med at Vegdirektoratet etter nærmere avklaring med vegkontoret, vil fravike kravet om at stasjonen må tilby også enkle prøver. Derfor kan en ordning med frivillige doble prøver videreføres.