Skriftlig spørsmål fra Signe Øye (A) til arbeids- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:134 (1997-98)
Innlevert: 24.03.1998
Sendt: 25.03.1998
Besvart: 31.03.1998 av arbeids- og administrasjonsminister Eldbjørg Løwer

Signe Øye (A)

Spørsmål

Signe Øye (A): Er det riktig at dersom en eier av en bedrift går konkurs, og har eiet mer enn 20% av bedriften, så har vedkommende ikke noen rettigheter, hverken gjennom lønnsgarantifondet eller dagpenger fra Arbeidsmarkedsetaten, og finnes det ordninger i dag der en bedriftseier som eier hele eller deler av bedriften kan forsikre seg slik at de kan ha en garanti for ikke å stå helt å stå helt på bar bakke i en periode der de søker nytt arbeid?

Eldbjørg Løwer (V)

Svar

Eldbjørg Løwer: Det er korrekt at personer som har en eierandel på minst 20 pst. i en bedrift, ikke får dekket eventuelle lønnskrav over lønnsgarantiordningen dersom bedriften går konkurs.

Lønnsgarantiordningen er en statlig garantiordning der staten på nærmere vilkår går inn og dekker arbeidstakers krav på lønn mv ved arbeidsgivers konkurs (jf. lov 14 desember 1973 nr 61 om statsgaranti for lønnskrav ved konkurs). Staten overtar da arbeidstakers krav mot arbeidsgiver og melder dette i arbeidsgivers konkursbo.

Lønnskrav dekkes over lønnsgarantiordningen i den utstrekning kravene har fortrinnsrett etter kapittel 9 i lov 8 juni 1984 nr 59 om fordringshavernes dekningsrett, se lønnsgarantiloven § 1 tredje ledd. Etter dekningsloven § 9-3 første ledd nr 1 er visse persongrupper unntatt fra fortrinnsretten. Unntaket gjelder blant annet arbeidstaker som alene eller sammen med nærstående har en eierandel på minst 20 pst. Av lovforarbeidene fremgår at bakgrunnen for regelen er at slike arbeidstakere normalt antas å ha en slik interesse og innflytelse i selskapet at disse personers lønnskrav ikke bør være fortrinnsberettiget på bekostning av øvrige kreditorer.

Når det gjelder rett til dagpenger under arbeidsløshet, er et av hovedvilkårene at medlemmet har hatt utbetalt en arbeidsinntekt på minst 1,25 G (pt 53 125 kr) i løpet av foregående kalenderår eller på minst 1 G (pt 42 500 kr) i gjennomsnitt over siste tre foregående kalenderår, jf folketrygdloven § 4- 4. Dette betyr at eiere som får sin inntekt fra virksomheter organisert som et ansvarlig selskap, ikke har rett til dagpenger, mens eiere som organiserer virksomheten som et aksjeselskap, har dagpengerettigheter på bakgrunn av arbeidsinntekten fra virksomheten. Inntekt fra selvstendig næringsvirksomhet gir likevel rett til dagpenger for personer over 64 år dersom virksomheten er opphørt og det ville være urimelig å kreve at vedkommende fortsatte driften av virksomheten, jf folketrygdloven § 4-17.

Jeg er ikke kjent med at det finnes forsikringsordninger som gir bedriftseiere som driver selvstendig næringsvirksomhet inntektssikring ved arbeidsledighet.