Skriftlig spørsmål fra Karita Bekkemellem (A) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:135 (1997-98)
Innlevert: 24.03.1998
Sendt: 25.03.1998
Besvart: 01.04.1998 av fiskeriminister Peter Angelsen

Karita Bekkemellem (A)

Spørsmål

Karita Bekkemellem (A): Flere eldre båter med alder på 40 år har fått avslag på søknad om utskiftningsløyve. Ett eksempel er båten «Havsnurp» som er bygget i 1957 har 23.03.98 fått avslag for fjerde gang på sin søknad om utskiftingsløyve. Båten «Libas» som er 4 år får utskiftingsløyve etter 1. gangs søknad. Videre får båten «Gardar» som er 8 år tildeling på 115 millioner.
Hvordan kan statsråden forsvare at retningslinjene blir praktisert på en slik måte at utskiftingsløyve blir gitt til båter bygd så sent som i 1994, mens båter på 40 - 50 år ikke får utskiftingsløyve? Vil fiskeriministeren ta denne ordninga opp til revisjon?

Peter Angelsen (Sp)

Svar

Peter Angelsen: Siden 1988 har Fiskeridepartementet årlig satt en øvre grense for investeringsvolumet og antall utskiftninger inne fartøygruppene torsketrål, nordsjøtrål og ringnot. Fra og med 1990 har også reketrål vært omfattet av ordningen.

Hensikten med denne ordningen har vært å hindre en oppbygging av overkapasitet i den norske fiskeflåten. På begynnelsen av 1990-tallet var situasjonen preget av lave kvoter og dårlig lønnsomhet. Økningen i kvotene og bedring i lønnsomheten de senere årene har medført at etterspørselen etter nybygg har tatt seg opp i enkelte fartøygrupper.

Fiskeridepartementet har lagt vekt på at fornyelsen av fiskeflåten skal skje jevnt, og uten at kapasiteten økes.

Innvilgelse av utskiftningstillatelse innebærer ingen rett til å få kontraheringstilskudd.

I 1997 var kostnadsrammen fastsatt til 700 mill. kr. Kostnadsrammen ble 8. september 1997 utvidet med 300 mill. kr. og 5. desember 1997 med ytterligere 300 mill. kr. I den siste økningen av kostnadsrammen skulle prosjekter som tok ut fartøy etter enhetskvoteordningen prioriteres.

Rammen er som kjent ikke penger som bevilges, men en ramme Fiskeridepartementet fastsetter hvert år for hvor mye som skal tillates investert pr. år i den konsesjonspliktige flåten over 34 meter største lengde når det gjelder nybygg, import og større ombygginger.

Nybygg til utskiftning av «Libas» ble innvilget i den sammenheng, på vilkår av at «Liafjell» blir tatt ut av norsk fiske for alltid etter enhetskvoteordningen for ringnot i tillegg til at «Libas» trekkes ut av konsesjonspliktig fiske på eiers hånd. «Liafjell» er bygget i 1947.

Jeg kan forøvrig opplyse at det samlet i 1997 ble gitt utskiftningstillatelser for 4 nybygg til utskiftning av ringnotfartøy bygget i perioden 1936 - 1951 samt utskiftningstillatelser til 3 fartøy som skulle importeres til utskiftning av ringnotfartøy bygget i perioden 1948 til 1950.

Fiskeridirektoratet kan i 1998 gi utskiftningstillatelser innen en total kostnadsramme på ca. 1 000 mill. kr. Rammen gjelder for konsesjonsbelagte fartøy over 34 meter, og omfatter nybygg og større ombygginger, samt import av fartøy.

Fra retningslinjene for 1998 vil jeg nevne følgende føringer for prioritering mellom søkerne:

«Halvparten av utskiftningsrammen skal tilfalle de tre nordligste fylkene, samt øvrige områder som faller innenfor de 2 høyest prioriterte områdene i det distriktspolitiske virkeområdet.

Ved prioritering mellom likestilte nybyggingsprosjekter intern i de ulike fartøygruppene skal utskiftning av de eldste fartøyene gis forrang.

Prosjekter der det ligger inne et element av enhetskvoteordningen skal holdes utenom utskiftningsrammen.»

Når det gjelder saksbehandlingsrutinene som ble fastsatt i instruksen til Fiskeridirektoratet for 1998 inneholdt disse følgende føringer :

«Fiskeridirektoratet bør søke å fordele kostnadsrammen til nybygg og større ombygginger mellom de ulike fartøygruppene etter forventet etterspørsel.

Direktoratet bør legge opp til en puljevis og samlet behandling av søknader om ervervstillatelser og konsesjoner, samt sikre en jevn fordeling av utskiftningsrammen over hele året. For øvrig skal direktoratet i ekstraordinære tilfeller, f.eks. for fartøy som importeres, havari e.l. tilstrebe en fleksibel behandlingsprosedyre som imøtekommer de spesielle behov som her måtte oppstå.»

En fleksibel behandlingsprosedyre for fartøy som importeres har vært med i de årlige retningslinjene siden 1996. Begrunnelsen for ordningen har vært kjøpers (søkers) behov for å få avgjort søknaden snarest mulig, for ikke å gå glipp av muligheten for erverv av fartøyet. Fartøyet ville ellers kunne bli solgt til andre dersom søknaden ble behandlet i en puljevis ordning sammen med søknader om nybygg.

På denne bakgrunn har søknader om import blitt behandlet fortløpende, noe som da har medført at det rent praktisk ikke har vært mulig å foreta de samme vurderinger og avveininger i forhold til for eksempel nybygg.

Denne praksisen har medført at det har vært enklere å foreta utskiftinger med brukte fartøyer enn med nye fartøyer. Etterhvert som interessen for utskifting har økt kraftig har dette blitt en uønsket effekt av gjeldende behandlingsprosedyre.

I samsvar med denne vurderingen er da også Fiskeridirektoratet i møte 11. mars i år blitt instruert om at søknader om utskifting til fartøy som ønskes importert, skal behandles sammen med nybygg i de samlete behandlingsrundene, 4 ganger pr år. I dette ligger at disse søknadene skal undergis samme prioriteringskriterier som for nybygg.

Denne endringen i instruks vil gjøre det mulig å foreta de prioriteringer mellom nybygg og brukte fartøyer i en samlet behandlingsomgang.

De foreliggende søknader om utskiftning til fartøy som skulle importeres, der prosjektene størrelsesmessig var godkjent på dette tidspunkt, har fått invilget sine søknader.

Fiskeridirektoratet foretok en første samlet behandlingsrunde for nybygg/ombygginger 24. mars 1998. Det ble besluttet å ikke tildele nybyggstillatelser til prosjekter fra Sør-Norge i denne omgang, mens det ble besluttet å gi utskiftningstillatelser til 2 prosjekter fra Nord-Norge.

«Havsnurp» er bygget i 1957, og Fiskeridirektoratet har i 1998 til nå fått til behandling 18 søknader om utskiftning av ringnotfartøy, hvorav 3 gjelder fartøy som er eldre enn «Havsnurp».

Jeg finner grunn til å opplyse at ingen av de prosjekter som er godkjent kapasitetsmessig har fått avslag på sine søknader i 1998. Disse, herunder «Havsnurp», vil få melding om at deres søknad ikke ble prioritert i denne behandlingsrunden og at søknadene vil bli stilt i bero til neste behandlingsrunde som vil bli gjennomført i uke 26.

Søknader om utskiftning til fartøy som skal importeres og som skal behandles innenfor den årlige kostnadsramme, vil heretter få melding om at søknadene vil bli behandlet puljevis i førstkommende behandlingsrunde på lik linje med nybygg og større ombygginger. Det er således allerede foretatt nødvendig revisjon av ordningen.

Fiskeridepartementet vil imidlertid sammen med Fiskeridirektoratet foreta en gjennomgang av situasjonen etter påske når Fiskeridirektoratet har ferdigbehandlet første tildelingsrunde og har presentert Fiskeridepartementet en samlet oversikt over søknadsmassen.