Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til landbruksministeren

Dokument nr. 15:141 (1997-98)
Innlevert: 31.03.1998
Sendt: 31.03.1998
Besvart: 15.04.1998 av landbruksminister Kåre Gjønnes

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Blomstermugling ser ut til å være et tiltakende problem. Ifølge omtaler i media foregår det i tillegg betydelig grad juks med klassifisering av importblomster.
Hvilke tiltak vil statsråden foreta seg for å stoppe ulovlig import av blomster? Likeledes viser jeg til påstanden om at store mengder av MUL-roser som importeres til Norge ikke har sitt opphav fra Afrika, men fra Europa. Hva gjør departementet for å kontrollere opprinnelsesland,og ser statsråden behov for å gjennomføre tiltak?

Kåre Gjønnes (KrF)

Svar

Kåre Gjønnes: Norge reviderte i 1995 det såkalte GSP-systemet. I det reviderte systemet kan alle landbruksvarer, med unntak av korn, mel og fôrvarer importeres tollfritt fra de minst utviklede land – MUL-land. Også overfor øvrige utviklingsland er det nulltoll eller redusert toll for de aller fleste landbruksvarer. Som følge av omleggingen har en registrert en økt import av visse varer fra MUL-land. Blant annet gjelder dette roser. I 1996 var det en import på 19,5 millioner roser, mens importen i 1997 var på 30 millioner roser. Godt over halvparten kom fra MUL-land. Den samlede omsetning av roser i Norge var i 1997 på vel 65 millioner roser. MUL-rosene har altså oppnådd en betydelig markedsandel.

Ved innføringen av den nye ordningen var det usikkerhet om hvilke effekter den ville gi med hensyn til importmengder m.v. Regjeringen ble derfor bedt om løpende å følge med i utviklingen. Dette følger jeg naturligvis opp, og de ansvarlige myndigheter har løpende kontakt om ulike sider av GSP-systemet. Jeg er i den forbindelse også opptatt av å sikre at importen virkelig har sin opprinnelse i MUL-land. Det var et klart mål med den nye ordningen at en i særlig grad skulle ivareta hensynet til de fattigste landene. Dersom roser med opprinnelse i Europa blir importert til Norge som MUL-roser vil dette i første omgang være uheldig for MUL-landene, men det vil også over tid sette hele troverdigheten til GSP-systemet i fare.

Det er Finansdepartementet som har ansvaret for kontroll av importen, og det løpende ansvaret for denne kontrollen er delegert til Toll- og Avgiftsdirektoratet. Det er en av deres hovedoppgaver å kontrollere innførselen av varer til landet med henblikk på at det i enkelte tilfelle gis korrekte opplysninger vedrørende blant annet varetype, opprinnelse og verdi. Landbruksdepartementet og Statens Kornforretning har imidlertid en løpende dialog med relevante myndigheter også om de aspektene representanten Ivar Kristiansen tar opp i sitt brev. Landbruksdepartementet har forelagt for Finansdepartementet de påstandene som framkommer i spørsmålet. Finansdepartementet opplyser at tollvesenet er kjent med at det foreligger indikasjoner på at enkelte importører av blomster bryter gjeldende regelverk ved å klassifisere varer under tariffposisjoner med liten eller ingen toll. Toll- og avgiftsdirektoratet har på denne bakgrunn utsendt et særlig rundskriv til tolldistriktssjefene der det bes om en skjerpet kontroll av blomsterimporten til landet. Denne kontrollen vil kunne få virkning både på fremtidige og allerede foretatte innførsler, gjennom særskilte masker i tollvesenets elektroniske tollekspedisjonsssystem (TVINN), etterfølgende bokettersyn og lignende. Tollvesenet vil ved slike kontroller også kunne nyttiggjøre seg ekspertise fra andre instanser, som for eksempel Statens planteinspeksjon, dersom det er behov for slik assistanse.

For så vidt gjelder spørsmålet om påståtte uregelmessigheter knyttet til import av roser fra MUL-landene under den norske GSP-ordningen, opplyser Finansdepartementet at tollvesenet også er oppmerksom på denne problemstillingen. Det kan synes som om eventuelle uregelmessigheter oppstår ved omlasting av varene på kontinentet. Der pekes på at tollvesenet i slike saker i stor grad må søke kontrollbistand fra utenlandske tollmyndigheter. Det er imidlertid allerede iverksatt tiltak for å få tilbake melding fra tollmyndighetene i de land der slik omlasting foregår. Finansdepartementet opplyser at etaten har gode erfaringer med denne typen internasjonalt kontrollsamarbeid.

Det er en klar målsetning å sikre at det ikke skjer uregelmessigheter i forbindelse med fortollingen av varer ved at import følges av uriktige opprinnelsessertifikater eller ved at det skjer andre former for svindel. Spesielt gjelder dette i forhold til å sikre at GSP-importen virkelig kommer fra GSP-land. Landbruksdepartementet vil også framover ha en dialog med Finansdepartementet om disse spørsmålene, og om resultatet av de kontroller og kontakter det nå er tatt initiativ til. Landbruksdepartementet vil også bidra til at landbruksfaglig ekspertise kan trekkes inn i dette arbeidet i den grad det er nødvendig.