Skriftlig spørsmål fra Bjørn Hernæs (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:144 (1997-98)
Innlevert: 06.04.1998
Sendt: 06.04.1998
Besvart: 20.04.1998 av justisminister Aud-Inger Aure

Bjørn Hernæs (H)

Spørsmål

Bjørn Hernæs (H): Hamar Kretsfengsel leier St. Torfinnsbygningen av Hedmark fylkes-kommune. Fylkeskommunen ønsker å selge bygningen og en privat takstmann hevder at den husleien som betales er altfor høy i forhold til markedsverdien. Verdien på bygningen er neppe mer enn 5 - 6 millioner kroner, mens den årlige husleien er kr. 800.000.-. Vedlikeholdet er dårlig og bygningens beskaffenhet hindrer en rasjonell drift og utnyttelse av fengslet.Vil justisministeren rydde opp i denne saken?

Aud-Inger Aure (KrF)

Svar

Aud-Inger Aure: St.Torfinn eies av Hamar Fylkeskommune og har vært leid av staten ved Justisdepartementet fra omkring 1990. Bakgrunnen for at bygningen leies, er at man ønsket en midlertidig køavviklingsanstalt. Leieavtalen ble derfor inngått som en kortsiktig avtale som kan sies opp med kort varsel. Leien vil p.g.a. indeksregulering være ca 780 000 kr. i 1998. Arealet er på 1813 kvm.

Betingelsene i avtalen vil muligens kunne bedres dersom Justisdepartementet ønsket å inngå en leieavtale av mer langvarig karakter.

Spørsmål om overtakelse vil ikke bli vurdert før Kriminalomsorgsmeldingen legges fram for Stortinget. Meldingen vil bli framlagt i vårsesjonen 1998 og i forbindelse med en drøfting av denne vil det bli en klargjøring av både fengselsvesenets antatte kapasitetsbehov og av hovedtrekkene i en fremtidig anstaltstruktur.

Justisdepartementet vil avvente beslutninger om å endre dagens anstaltstruktur til meldingen er drøftet i Stortinget jfr bl.a Innst. S.nr. 277 (1995-96) i merknadene til forslaget om etablering av nytt fengsel i Østfold fylke.Departementet vil naturligvis løpende vurdere betingelsene i leieforholdet i forbindelse med den årlige fornyelsen av avtalen.