Skriftlig spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til utviklings- og menneskerettighetsministeren

Dokument nr. 15:146 (1997-98)
Innlevert: 06.04.1998
Sendt: 06.04.1998
Besvart: 14.04.1998 av utviklings- og menneskerettighetsminister Hilde Frafjord Johnson

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Norge har spilt en sentral rolle i fredsprosessen i Guatemala. Nå som de direkte voldshandlinger mellom partene er over, er det viktig at landet ikke blir glemt og at støtten til demokratibyggingen og sosial utvikling fortsetter. Hvordan vil Norge følge opp og bidra til at fredsprosessen i Guatemala går videre, spesielt med hensyn til menneskerettighetssituasjonen og de sosiale forhold i landet ?

Hilde Frafjord Johnson (KrF)

Svar

Hilde Frafjord Johnson: Etter inngåelsen av fredsavtalen i desember 1996, har Norge bidratt til implementering av fredsavtaleverket gjennom utvidet bistand til Guatemala. I St.prp. nr. 1 1996/97 ble det slått fast at en endelig fredsavtale ville føre til en forsterket norsk innsats i landet, og Norge stilte gjennom UNDP umiddelbart etter undertegning av fredsavtalen NOK 23 mill til disposisjon for demobiliserings-, rehabiliterings- og reintegrerings-tiltak. I forlengelse av inngåelse av fredsavtalen, ble det utarbeidet retningslinjer for et utvidet norsk bistandsengasjement i landet.

De reviderte retningslinjene for bistand til Guatemala gjelder for perioden 1997-2000, som er den tidsplan Guatemala selv har for gjennomføring av fredsplanen. Norge vil støtte fredsprosessen og gjennomføring av fredsavtalen gjennom å bidra til sosial og økonomisk utvikling; fred, demokrati og menneskerettigheter og støtte til kvinner og likestilling. Dette er de viktigste målområdene for norsk bistand til Guatemala. Hovedkanalene vil fortsatt være internasjonale organisasjoner, samt norske og lokale frivillige organisasjoner.

Nivået på bistanden til Guatemala for perioden 1997-1999 er på rundt NOK 100 mill pr år.

Fred, menneskerettigheter, demokrati og godt styresett

Støtte til tiltak for å fremme fred, respekt for menneskerettighetene, demokrati og godt styresett er den største posten på bistandsbudsjettet til Guatemala. I 1997 utgjorde støtte til tiltak for å fremme fred, respekt for menneskerettighetene, demokrati og godt styresett i overkant av 80 % av bevilgningen til Guatemala.

Norge har vært en av MINUGUAs ( FN’s verifikasjonsteam for Guatemala) fremste støttespillere, og norske midler er blitt brukt til å bygge opp MINUGUAs grunnstruktur. Videre er norske midler blitt brukt til å styrke påtalemaktens (Ministerio Publico) kompetanse, etterforskningsevne og organisasjon, samt til å bistå Guatemala’s myndigheter med å definere rollen til landets nye politivesen.

Norge har gjennom MINUGUA og flere andre samarbeidspartnere, bl.a. MR-ombudet, Erkebiskopens MR-kontor og norske frivillige organisasjoner, bidratt til prosjekter for å gjøre fredsavtaleverket og menneskerettigheter kjent blant Guatemalas befolkning.

Organisasjonen for familier til forsvunne, FAMDEGUA mottar støtte til gravåpnings- og dokumenteringsarbeid. Dette er tiltak nært knyttet til Sannhetskommisjonens arbeid. Norge støttet Sannhetskommisjonens arbeid med i overkant av NOK 9 mill i 1997, og var i 1997 største enkeltbidragsyter til kommisjonen.

Norge støtter myndighetene i Guatemala via UNDP i deres bestrebelser på å gjennomføre reformer i statsforvaltningen. Norge vil gjennom UNDP også gi en støtte på NOK 6,6 mill til befolkningsgrupper som er særlig berørt av volden. Gjennom OAS bidrar Norge til et pilotprosjekt som har som mål å erstatte voldskultur med fredelig konfliktløsning. Støtte til repatriering og reintegrering av flyktninger videreføres gjennom støttet til UNHCR og norske frivillige organisasjoner.

Sosial utvikling

Det samarbeides med en rekke Mayainstitusjoner i deres arbeid med tospråklige utviklingsprogram. Norge gir også støtte til UNICEF på dette området. Videre gis det støtte til et husbyggingsprogram for tilbakevendte flyktninger.

Økonomisk utvikling

Norges engasjement i denne sektoren er begrenset til tiltak knyttet til småkreditter.

Kvinner og likestilling

Det gis støtte til et prosjekt for å fremme kvinners rettslige stilling i samfunnet. Det vurderes støtte til et statlig initiert kvinneforum i forlengelse av fredsavtalen.