Skriftlig spørsmål fra Gunnar Halvorsen (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:150 (1997-98)
Innlevert: 20.04.1998
Sendt: 21.04.1998
Besvart: 28.04.1998 av finansminister Gudmund Restad

Gunnar Halvorsen (A)

Spørsmål

Gunnar Halvorsen (A): Mange som lever av trygd får økonomiske problemer i slutten av trygdeutbetalingsperioden. Store statlige avgifter, som f.eks. årsavgift for bil, forfaller til betaling den 17. i måneden, mens trygden utbetales 20. i måneden.
Vil finansministeren justere tidspunktet for forfall av statens avgifter til 20. i måneden?

Gudmund Restad (Sp)

Svar

Gudmund Restad: Årsavgiften forfaller den 15. mars hvert år. Dersom betalingsfristen utløper på en lørdag, søndag eller hellig/høytidsdag utskytes fristen til nærmeste virkedag.

Etter gjeldende regelverk skal det betales årsavgift for alle avgiftspliktige kjøretøy som er registrert pr. 1. januar. I stedet for eventuelt å forskyve fristen til etter 20. mars for å ta hensyn til tidspunktet for utbetaling av trygdeytelser i mars måned, kan det således være vel så aktuelt å fastsette et tidligere betalingstidspunkt som ligger nærmere årsskiftet, f eks 25. februar.

Någjeldende forfallstidspunkt har stått uendret i en årrekke, er vel innarbeidet og godt kjent av de avgiftspliktige. Dette letter planleggingen av den enkeltes privatøkonomi frem mot forfallsdagen. En omlegging av forfallstidspunktet ville derfor kunne skape usikkerhet blant de avgiftspliktige. En endring av forfallstidspunkt vil dessuten kunne forskyve “likviditetsulempen” til andre grupper som mottar utbetalinger på andre datoer.

Utskriving av årsavgiften foretas årlig for mer enn 2 millioner kjøretøy, og innbringer omlag 4,1 milliarder kroner til statskassen pr år. Avgiften representerer en betydelig inntektskilde for staten og er samtidig forholdsvis enkel å administrere. En eventuell endring av forfallsdatoen vil på grunn av det høye antall utskrivninger og dagens tilgjengelige systemløsninger for innbetaling, kunne medføre uforholdsmessige omkostninger såvel økonomisk som administrativt.

Regelverket om årsavgift er imidlertid under løpende vurdering. Dette gjelder også spørsmål om forfallstidspunktet, samt spørsmål om overgang til f.eks. halvårlige innbetalinger. Vurderingene må bl a ses i lys av de tekniske systemløsninger som for tiden er under utvikling i toll- og avgiftsetaten, og de økonomiske og administrative konsekvensene ved slike endringer. Departementet anser det ikke som hensiktsmessig å gjøre endringer i dagens system før disse og andre sentrale forhold er tilstrekkelig vurdert. I den grad dette er klarlagt i tide, vil et endret forfallstidspunkt bli vurdert i forbindelse med fremleggelsen av budsjettet for 1999.

Statens øvrige avgifter med faste forfall innkasseres stort sett gjennom næringslivet, og reiser ikke de samme spørsmål i forhold til de trygdedes inntektsstrømmer.