Skriftlig spørsmål fra Børge Brende (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:152 (1997-98)
Innlevert: 22.04.1998
Sendt: 22.04.1998
Besvart: 29.04.1998 av finansminister Gudmund Restad

Børge Brende (H)

Spørsmål

Børge Brende (H): Et fremtidsrettet og nyskapende investeringsselskap i Trondheim, InnovasjonsMarkedet ASA, har nå ventet i snart 10 måneder på de sentrale myndigheters behandling av en konsesjonssøknad. I mellomtiden påløper usikkerhet og store kostnader som etablererne må bære. De små og mellomstore bedriftene som kunne fått tilført egenkapital ved hjelp av dette selskapet blir også hindret i sin utvikling. Kan finansministeren opplyse når et snarlig, positivt svar vil foreligge i denne sak?

Begrunnelse

Når det gjelder den nærmere begrunnelse for hvorfor det er ønskelig med en snarlig og positiv reaksjon fra departementets side vil jeg vise til brev av 16. mars 1998 fra ordføreren i Trondheim til finansministeren, samt detaljerte fremstillinger som departementet har fått oversendt i anledning konsesjonsbehandlingen. Det foretak det her dreier seg om kan gi grunnlag for å utvikle et fremtidsrettet og helt nytt investeringsselskap som kan tilføre småbedrifter og grundere startkapital. Et viktig virkemiddel for å få fremskaffet denne kapitalen er samtidig å etablere en databasert markedsplass som gjør det mulig for investorene å omsette sine eierandeler i slike bedrifter på en smidigere og mer betryggende måte enn i dag. Det vil være det første selskap i sitt slag i Norge, med Selskapet for Industrivekst SF, SIVA, som medeier og viktig initiativtaker. Og Trondheim er altså, ikke overraskende, valgt som det sted hvor dette interessante prosjekt skal utvikles og etableres.
De juridiske betraktningene omkring saken som Kredittilsynet har presentert for departementet konkluderer med at den markedsplassen det søkes om konsesjon for godt kan etableres som en filial eller et underbruk av et tilsvarende selskap som finnes i Sverige. EØS-avtalen gjør at det fullt ut er mulig uavhengig av norske myndigheters velvilje. Men fordi initiativtakerne ønsker å bygge opp kompetansen og drive dette fra Trondheim og Norge, og fordi den norske lovgivningen kan sies å være noe foreldet og tvetydig på disse punkter, har søkerne nå måttet vente i snart et år på en avklaring av konsesjonsspørsmålet.

Gudmund Restad (Sp)

Svar

Gudmund Restad: Innovasjonsmarkedet AS har søkt om konsesjon som verdipapirforetak etter verdipapirhandelloven. Det er Kredittilsynet som gir slik konsesjon.

Virksomheten Innovasjonsmarkedet AS planlegger å drive reiser enkelte prinsipielle spørsmål. I et brev til Finansdepartementet 14. januar 1998, ba Kredittilsynet om en vurdering av om den planlagte virksomheten også måtte ha konsesjon som børs etter børsloven. I et brev til Kredittilsynet 28. april 1998, har Finansdepartementet konkludert med at virksomheten ikke må ha konsesjon etter børsloven.

Saken er nå til behandling i Kredittilsynet, som skal avgjøre om foretaket skal få konsesjon som verdipapirforetak etter verdipapirhandelloven.