Skriftlig spørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:153 (1997-98)
Innlevert: 23.04.1998
Sendt: 23.04.1998
Besvart: 30.04.1998 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): Mitt spørsmål til statsråden blir da; vil statsråden sette i verk tiltak for å løse det akutte problemet som har utviklet seg over tid i fergeforbindelsen Stokkvågen - Lovund og Stokkvågen - Træna?

Begrunnelse

Jeg har tidligere stilt spørsmål om fergeforbindelsen Stokkvågen - Lovund og Stokkvågen - Træna, men jeg drister meg allikevel til på nytt å sette søkelyset mot dette. Forbindelsen Stokkvågen - Lovund er særlig problematisk og problemene øker for hver dag. Det går nå mot turistsesong, kombinert med enorm næringsaktivitet med stor trailertrafikk med eksport av laks og annen fisk fra Lovund og Træna.

Problemet ligger i at forbindelsen Stokkvågen - Træna er klassifisert som riksveg mens forbindelsen Stokkvågen - Lovund er klassifisert som fylkesveg. På begge forbindelsene er det for liten kapasitet og de går parallelt. Hele forbindelsen må oppgraderes til riksvegforbindelse slik at materiellet kan utnyttes maksimalt. Samarbeid mellom de to forbindelsene umuliggjøres fordi det er to forskjellige budsjetter som anvendes. Det må dessuten bygges eller leies inn en ferge med tilstrekkelig kapasitet.

Nå er jo regelverket slik at det skal være et visst antall husstander på hvert anløp for at forbindelsen skal bli klassifisert som riksvegforbindelse. Det tas med andre ord ikke hensyn til den næringsaktivitet som utøves i området. Det er åpenbart at disse reglene er feil og fører til tap av både eksportinntekter for landet samt skatt og avgifter.

Jeg vil foreslå følgende nødløsning for statsråden; før turistsesongen 1998 omklassifiseres fylkesvegsambandet til riksvegsamband. Eneste kostnad med omklassifisering er å skifte skilt fra fylkesveg til riksveg, samt innleie av ekstraferge. En får da utnyttet det eksisterende materiell maksimalt.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Som det tidligere er redegjort for administreres både fylkesvegferjesambandet og riksvegferjesambandet til Træna av vegkontoret i Nordland. Samlet kapasitet disponeres rasjonelt i og med at ferjene trafikkerer begge samband uavhengig av at sambandene har ulik status. En eventuell omklassifisering vil slik sett ikke gi en bedre utnytting av materiellet.

Samferdselsdepartementet er kjent med at kapasiteten i fylkesvegferjesambandet ikke tilfredsstiller næringslivets behov. Lignende problemer finnes også i enkelte eksisterende riksvegferjesamband.

Materiellsituasjonen i riksvegferjedriften er så stram at det på kort sikt vanskelig vil la seg gjøre å bedre kapasiteten i de aktuelle ferjesambandene. Dette gjelder enten fylkesvegsambandet blir omklassifisert eller muligheten for utleie av ferje fra riksvegferjedriften om det ikke skjer noen omklassifisering.

Departementet ønsker, som varslet i budsjettet for 1998, å foreta en gjennomgang av gjeldende kriterier for omklassifisering av ferjesamband. En gjennomgang av kriterier er sentralt ettersom dette kan få betydning for den bredere utforming av ferjepolitikken.