Skriftlig spørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:154 (1997-98)
Innlevert: 23.04.1998
Sendt: 23.04.1998
Besvart: 30.04.1998 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): Allikevel vil jeg spørre statsråden om det er mulig for departementet å øremerke midler i overføringene til Nordland Fylke med 6 millioner kroner slik at problemene ved Nordland Fiskerifagskole kan løses?

Begrunnelse

Nordland Fiskerifagskole, Gravdal har i 52 år arbeidet for å få fast opplæringsfartøy tilknyttet sin skole. Nordland Fiskerifagskole er en av de eldste i landet og det er et påtrengende behov for fartøy. Skolen har løst problemet tidligere ved å leie fartøy, noe som ikke er en god løsning. Skolen trenger ca 6 millioner kroner for å få til en tilfredsstillende permanent løsning.

I forbindelse med Reform 94 pålegger læreplanen skolen aktiviteter som for Nordland Fiskerifagskoles vedkommede klart innebærer at opplæring må foregå på fartøy. Det nytter for eksempel ikke å lære teoretisk hvordan det er å stå på et gyngende båtdekk.

Når man så vet at Fiskerifagskolen står for opplæring av folk til Norges største eksportnæring etter olje, så virker det uforståelig at det 52 år gamle kravet ikke er oppfylt. Jeg er klar over at Nordland Fiskerifagskole sorterer under Nordland Fylke og departementet kan skyve ansvaret over på fylket.

Jon Lilletun (KrF)

Svar

Jon Lilletun: Nordland Fiskerifagskole tilbyr bl a grunnkurs naturbruk og videregående kurs I fiske og fangst. Tilbudet følger hovedmodellen i videregående opplæring med to år opplæring i skole og to år i bedrift. Etter gjennomført opplæring på grunnkurs og videregående kurs I skal den teoretiske delen av fag/svenneprøven normalt avlegges. Elevene skal da kunne tegne lærekontrakt med en bedrift. De to årene i bedrift består av et år opplæring og et år verdiskapning. Også i bedrift/båt skal det foregå en systematisk opplæring knyttet til læreplanen for faget fiske og fangst.

Gjennom målformuleringer beskriver læreplanene den kompetanse elevene/lærlingene skal oppnå. For å nå målene i læreplanene kan opplæringen organiseres og tilrettelegges på flere måter. Det er skoleeier og skole som har ansvar for organisering og tilrettelegging av opplæringen. For at den praktiske delen av opplæringen skal bli så realistisk og god som mulig, også når den foregår i skole, er det ofte ønskelig at opplæringen skjer i nært samarbeid med arbeidslivet og i perioder også eventuelt ved utplassering av elevene i bedrift, f eks båt.

Ved innføring og gjennomføring av Reform 94 ble det bevilget til sammen over 700 mill. kroner til delfinansiering av utstyr og ombygging av lokaler innenfor videregående opplæring. Midlene er fordelt mellom fylkeskommunene etter objektive kriterier. Regnskapsrapporter fra fylkeskommunene viser at midlene er benyttet på samtlige studieretninger.

Departementet skal i år fordele 59 447 000 kroner til utstyr og ombygging av lokaler innenfor videregående opplæring. Det legges opp til at midlene fortsatt skal fordeles etter objektive kriterier. Også i år vil Nordland fylkeskommune få tildelt utstyrsmidler som en følge av Reform 94. Det er opp til fylkeskommunen å disponere midler der behovet er størst.