Skriftlig spørsmål fra Erik Solheim (SV) til finansministeren

Dokument nr. 15:150 (1996-97)
Innlevert: 13.06.1997
Sendt: 13.06.1997
Besvart: 20.06.1997 av finansminister Jens Stoltenberg

Erik Solheim (SV)

Spørsmål

Erik Solheim (SV): "Kan finansministeren gi meg svar på hvor mange utredningsarbeider hvert departement kjøper av uavhengige forskningsinstitusjoner, og hvor mange penger hvert departement bruker på dette i året?"

Begrunnelse

I sitt svar til meg i spørretimen onsdag 4. juni 1997 sa finansministeren at departementene hadde en viss sum til rådighet for å kjøpe utredningstjenester fra forskningsinstitusjoner, videre sa han at:
"Slike konkrete utredningsoppdrag blir ikke belastet forskningsbevilgningene og blir slik sett ikke betraktet som forskning sett fra departementet side, men blir betraktet som det å kjøpe seg konsulent- og utredningsbistand".
Han antok at det på energisiden kunne beløpe seg til ca. 20 mill. i året.
I den forbindelse vil det være interessant å få en oversikt over hva hvert departement bruker av midler til kjøp av slike utredningstjenester i året og over antall kjøpte utredningsoppgaver i året.

Jens Stoltenberg (A)

Svar

Jens Stoltenberg: En har forstått spørsmålet slik at det kun gjelder departementenes egne kjøp av utredningstjenester.

Nedenstående sammenstilling er basert på opplysninger innhentet fra de enkelte departementer. Som det framgår, har de fleste departementer oppgitt tall for 1996, mens noen i stedet har angitt avsatte midler/planlagt forbruk i 1997, og ett departement har oppgitt tall for en periode som dekker en del av begge årene. På grunn av kort tid til rådighet for besvarelsen, har det ikke vært mulig å lage en helt samordnet oppstilling. Av samme grunn må det tas generelt forbehold om opplysningenes fullstendighet og sammenlignbarhet m.h.t. de forutsetinger hvert departement har lagt til grunn. En kan således ikke se bort fra at avgrensningen av "utredningsarbeider" og definisjonen av "uavhengige forskningsinstisjoner" kan ha vært foretatt noe forskjellig av de ulike departementer. Flere departementer påpeker at avgrensningene kan være vanskelige, spesielt på så kort tid som de her har hatt til rådighet.Beløp

Antall

Departement

Periode

(mill kr)

utredninger

UD

1996

11,7

43

KUF

1997

13 (ca)

25 (ca)

KD

1996

0

0

JD

1996

0,4

1

KAD

1997

9,5

15-20

SHD

1996

17 (ca)

50 (ca)

BFD

1996

4,2

5

NHD + OED

1996

25 (ca)

100 (ca)

FID

1996

3,2

28

LD

1996

1,1

7

SD

1996

11 (ca)

32

MD

1996

14,6

80 (ca)

PSD

okt 96-mai 97

2,0

16

FIN

1996

1,7

9

FD

1997

12,6

22