Skriftlig spørsmål fra Erik Solheim (SV) til justisministeren

Dokument nr. 15:153 (1996-97)
Innlevert: 16.06.1997
Sendt: 16.06.1997
Besvart: 27.06.1997 av justisminister Gerd-Liv Valla

Erik Solheim (SV)

Spørsmål

Erik Solheim (SV): "Justisdepartementet nedsatte våren 1996 et utvalg for å kartlegge hva som skjedde med jødenes eiendeler i Norge under 2. verdenskrig, det såkalte "Skarpnes-utvalget". Når vil innstillingen fra dette utvalget bli framlagt og hvordan vil Departementet behandle det at utvalgets flertall synes å betrakte sitt mandat som snevert skifteteknisk og ikke historisk og moralsk?"

Begrunnelse

Historien om massedrapene på jøder under andre verdenskrig er en av de største skamplettene i vårt lands historie. Arrestasjonene av jødene ble foretatt av norsk politi, om enn etter tysk initiativ. Det er derfor viktig at debatten om "Skarpnes-utvalget" bidrar til at Norge gir den nødvendige historiske og moralske oppreisning og til at det blir kartlagt hva som skjedde med jødenes eiendom. Dessverre ser det ut til at utvalget har delt seg i et flertall og et mindretall, slik at debatten om utvalgsinnstillingen blir vanskeligere enn den burde ha vært. Utvalgets flertall har oppfattet sitt mandat som snevert skifteteknisk og revisormessig og bidrar dermed ikke til tilstrekkelig forståelse av den uhyggelige forbrytelse deportasjonen og jødeutryddelsen var. Flertallsinnstillingen hindrer også at Norge får tatt det nødvendige historiske og moralske oppgjør. Justisdepartementet bør derfor allerede nå klargjøre at det vil legge mindretallets syn til grunn for det videre arbeide med eventuell stortingsmelding. Av hensyn til debatten bør Justisdepartementet sørge for at innstillingen snarest blir lagt fram og at det blir lagt opp til en drøfting som er oss verdig og som ikke skaper ytterligere vansker for det jødiske samfunnet i Norge.

Gerd-Liv Valla (A)

Svar

Gerd-Liv Valla: Innstillingen fra Skarpnesutvalget ble overlevert til Justisdepartementet mandag 23. juni 1997 kl 11.00. I Justisdepartementets pressemelding samme dag uttalte jeg blant annet:

"Utvalget er delt i et flertall og et mindretall. Både flertallets og mindretallets syn er viktige innspill for Regjeringen i det videre arbeidet. Det er vår generasjons ansvar å sørge for at de fryktelige forbrytelsene som ble begått mot jødene under den 2. verdenskrig blir fullt ut belyst. Det er Regjeringens mål å rydde opp i den vonde arven etter jødeoppgjøret på en verdig måte.

Dette er et moralsk ansvar. Jødenes tap kan ikke begrenses til økonomiske beregninger alene. Den organiserte arrestasjonen, deportasjonen og likvidasjonen var et folkemord. Vi kan ikke endre det som skjedde. Men vi kan sette en moralsk standard for å påminne om dette mørke kapitlet i Europas historie.

Denne holdningen vil ligge til grunn for det videre arbeidet Regjeringen nå skal gjøre. I det arbeidet vil vi legge vekt på å holde kontakt med det jødiske samfunnet,---."

I lys av dette vil Regjeringen ta standpunkt til hvordan rapporten skal følges opp. Saken blir senere lagt fram for Stortinget.