Skriftlig spørsmål fra Solveig Sollie (KrF) til kulturministeren

Dokument nr. 15:154 (1996-97)
Innlevert: 18.06.1997
Sendt: 18.06.1997
Besvart: 25.06.1997 av kulturminister Turid Birkeland

Solveig Sollie (KrF)

Spørsmål

Solveig Sollie (KrF): "I Budsjett-innst. S. nr. 2 (1996-97) ba komiteens medlemmer fra Senterpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti departementet gjennomgå ordningen for statstipendiatene og eventuelt revidere denne. Hvor står dette arbeidet i dag, og når kan Stortinget få departementets vurdering og eventuelle forslag til revisjon av ordningen, inklusive vurderingene om stipendnivå for forskere og forvaltningsansvaret for ordningen?"

Begrunnelse

Ordningen med statstipend for forskere er en gammel ordning som tidligere ble forvaltet av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. Formålet med ordningen var å finansiere forskningsinnsatsen til særdeles kompetente personer.
Så vidt jeg har brakt i erfaring, har det vært to måter å tildele stipend på. Den første er et stipend knyttet til et trinn i Statens Lønnsregulativ. Den andre er et fastsumstipend, der satsene synes å variere noe etter en vurdering av hver enkelt stipendiat.
I flere år har statstipendiatene hatt en negativ lønnsutvikling. Fastsum-stipendiater som i 1980 hadde 80000 kroner i stipend, har i dag 85000 kroner. Plasseringen av statsstipendiatene i Statens lønnsregulativ synes også noe tilfeldig om vi sammenligner med andre forskere med tilsvarende kompetanse. På denne bakgrunn står det i Budsjett-innst. S. nr. 2 (1996-97) følgende:
"Desse medlemene meiner statsstipendiatordninga bør gjennomgåast og eventuelt reviderast. Det bør og vurderast om dagens tilknytning til Kulturdepartementet er den mest tenlege løysinga for dei som driv forsking. Dette må drøftast med statsstipendiatene sine foreningar og Forskarforbundet."
Jeg er kjent med at det har vært kontakt mellom departementet og Forskerforbundet om et møte med Statsråden, men at det enda ikke har vært avholdt. På denne bakgrunn vil jeg be om statsrådens vurderinger og svar på ovennevnte spørsmål.

Turid Birkeland (A)

Svar

Turid Birkeland: Kulturdepartementet har begynt arbeidet med en gjennomgåelse av statsstipendiatordningen, og saken er blant annet tatt opp i et møte med Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. Det vil bli meldt nærmere om dette arbeidet i St prp nr 1 (1997-98).

Samtidig vil vi få rette opp noen misforståelser omkring statsstipendiatordningen. Formålet med ordningen er ikke først og fremst å finansiere forskningsarbeid, men å fange opp dyktige kvinner og menn innenfor uvanlige eller tverrfaglige arbeidsfelt av samfunnsmessig betydning, altså personer som faller utenfor vanlige ordninger. Dette går fram av St meld nr 61 (1991-92) Kultur i tiden.

Når det gjelder statsstipendiatenes lønn, blir den fastsatt av Stortinget for hver enkelt stipendiat på bakgrunn av fremlegg i stortingsproposisjonen. Dette gjelder både fastsumstipendiater og stipendiater på statens lønnsregulativ. Lønnen blir fastsatt ut fra en skjønnsmessig vurdering av hver stipendiat, og både mulig kombinasjon med annet lønnet arbeid og disponible midler til ordningen blir tatt i betraktning ved vurdering. Siden ordningen blant annet skal fange opp dyktige personer uten formell kompetanse, vil avlønningen av statsstipendiater falle annerledes ut enn avlønning av forskere ved vitenskapelige institusjoner.

Det er ikke riktig at stipendiater som hadde 80000 kroner i lønn i 1980, har 85000 kroner i dag. Det var ingen stipendiater som hadde 80000 kroner i 1980, jf Statskalenderen 1980. Fordi stipendiatene er individuelt avlønnet, kan det være vanskelig å gi en generell oversikt over lønnsutviklingen deres. De statsstipendiatene som hadde et fast beløp i 1980, hadde stipend fra 32000 kroner til 100000 kroner. I dag varierer størrelsen på fastsumstipendet mellom 60000 og 120000 kroner. Ca halvparten av fastsumstipendiatene får 90000 kroner. Nærmere halvparten av fastsumstipendiatene er pensjonister, og for denne gruppen kan man heller ikke regne statsstipendene som hovedinntektskilde.