Skriftlig spørsmål fra Trond Mathisen (A) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:155 (1996-97)
Innlevert: 19.06.1997
Sendt: 20.06.1997
Besvart: 27.06.1997 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Trond Mathisen (A)

Spørsmål

Trond Mathisen (A): "Fritidshusbebyggelsen sin tilkobling til kloakk og renseanlegg?"

Begrunnelse

Viser til tidligere kontakt i saken. Saken gjelder endring av lov til å kunne kreve at fritidsbebyggelsen også har plikt til å knytte seg til offentlig avløpsleding/renseanlegg.
Da det er mange kommuner som har variert arealutnyttelse med områder hvor helårsboliger og fritidsbebyggelse ligger side om side, virker det urimelig at fritidsbebyggelse er fritatt for pliktmessig tilkobling.
Ovennevnte problemstilling berører mange Vestfold kommuner. Som f.eks Tjøme kommune. Tjøme kommune har ca. 4000 innbyggere: ca. 1400 helårsboliger, ca. 2500 fritidsboliger. Kommunen har ferdig kloakkplan for Vasser med ca. 600 fastboende og ca. 1200 hytter. Kostnadene på anlegget er ca. 40 mill. Det skulle være unødvendig med ytterligere kommentarer. Prinsippet om at forurenser skal være med på å betale, bør også gjelde fritidsbebyggelse.
En avklaring på dette område er av stor betydning for at kommunene kan løse sin oppgave med sanering av kloakk som går direkte i sjøen.
Ber om snarlig tilbakemelding.

Thorbjørn Berntsen (A)

Svar

Thorbjørn Berntsen: Jeg viser til spørsmål 155 vedrørende tilkopling av fritidsbebyggelse til offentlig avløpsledning.

Krav om tilknytning til offentlig avløpsledning reguleres av plan- og bygningsloven §66. Når offentlig avløpsledning går over eiendom eller i veg som støter til den, eller over nærliggende areal, skal bygning som ligger på eiendommen knyttes til avløpsledningen. Plan- og bygningsloven §82 gjør imidlertid unntak for denne bestemmelsen for fritidsbebyggelse. Eventuelt krav om tilknytning til kommunalt avløpsanlegg må derfor i utgangspunktet være begrunnet i forurensningsmessige forhold i hvert enkelt tilfelle, og reguleres da gjennom forurensningsloven.

Bebyggelsens vannforbruk vil normalt angi forurensningspotensialet. All bebyggelse med innlagt vann, også fritidsbebyggelse, må derfor ha utslippstillatelse. Den gis enten gjennom rammetillatelse for et bestemt område gitt av fylkesmannen, eller i spredt bebyggelse, av kommunen i medhold av forskrift om utslipp fra separate avløpsanlegg. Fritidsbebyggelse uten innlagt vann medfører normalt svært liten fare for forurensning og trenger ikke utslippstillatelse.

Omfattende fritidsbebyggelse i et område kan medføre forurensningsmessige og hygieniske problemer. Miljøverndepartementet igangsatte i 1995 et prøveprosjekt i Oslo og Akershus for å vurdere alternativer til dagens ordning med rammeutslippstillatelse fra fylkesmannen. Prøveprosjektet går ut på at fylkesmannen kan fastsette lokale forskrifter i områder med forurensningsmessige problemer om tilknytningsplikt til kommunalt avløpsnett for fritidseiendommer. Prøveprosjektet skal evalueres etter prøveperiodens utløp i år, og det kan være aktuelt å gi alle fylkesmenn denne myndigheten permanent.

Vedlegg til svar:

Vedlegg:

Brev til Fylkesmannen i Oslo og Akershus

datert 19. juni 1995.

DELEGERING AV MYNDIGHET TIL Å FASTSETTE FORSKRIFTER I MEDHOLD AV FORURENSNINGSLOVEN OM TILKNYTNINGSPLIKT TIL KOMMUNALT AVLØPSNETT FOR FRITIDSEIENDOMMER

-------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- Fylkesmannen i Oslo og Akershus delegeres myndighet til å fastsette forskrifter i medhold av forurensningsloven om tilknytningsplikt til kommunalt avløpsnett for fritidseiendommer. Prøveperioden varer ut 1997.

Avløp fra fritidsbebyggelse kan flere steder medføre forurensningsmessige og hygieniske problemer. I samråd med Statens forurensningstilsyn har Miljøverndepartementet besluttet å delegere til Fylkesmannen myndighet til å fastsette forskrifter i medhold av forurensningsloven om tilknytningsplikt for fritidseiendommer til kommunalt avløpsnett. Myndigheten delegeres som en prøveordning kun til Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Som følge av reglene i plan- og bygningsloven kan det ikke fastsettes noen generell regel om tilknytningsplikt i medhold av forurensningsloven; krav om tilknytning til kommunalt avløpsanlegg må derfor være begrunnet i forurensningsmessige forhold.

Miljøverndepartementet anbefaler at Fylkesmannen fastsetter forskrifter om tilknytningsplikt på bakgrunn av forslag utarbeidet av den enkelte kommune. Det er kommunene som har best kjennskap til lokale forurensningsmessige problemer, planer for utbygging av ledningsnett m m. Før forskriften kan vedtas må følgende forhold være ivaretatt:

1.

Forskriften gis i medhold av forurensningslovens §9 nr 1-3. Dette må gå fram av forskriften. Saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven vedrørende forskrifter må være fulgt. Tilknytningsplikt bør følge direkte av forskriften, og vil da ikke være et enkeltvedtak i henhold til forvaltningslovens regler. Det vil da ikke være noen klageadgang på et krav om tilknytning. Det er derfor særlig viktig at forskriften sendes på høring til alle berørte parter (hytteeiere) og at det gis en romslig frist for uttalelse. Det kan også være hensiktsmessig å se hen til forvaltningslovens regler om saksforberedelse ved enkeltvedtak (kapittel IV) som forhåndsvarsling, utrednings- og informasjonsplikt m m, for i tilstrekkelig grad å ivareta hytteeiernes interesser.

2.

Tilknytningsplikten må gjelde fritidsbebyggelse innenfor et klart definert geografisk område der urenset utslipp fra fritidsbebyggelsen er et forurensningsmessig problem. Dette innebærer blant annet at det ikke vil være adgang til å fastsette et generelt krav om tilknytning innenfor èn kommune. Det vil imidlertid være praktisk at det fastsettes èn forskrift for hver kommune. Forurensningsproblemene kan for eksempel være fare for forurensning av drikkevann, badevann eller luktplager. De må kunne dokumenteres, og dokumentasjonen bør følge et eventuelt utkast til forskrift som sendes på høring.

3.

Tilknytningsplikt må begrenses til fritidsbebyggelse som allerede har innlagt vann. Tilknytningsplikt for fritidsbebyggelse må ikke gå lenger enn det som ville fulgt av plan- og bygningsloven om bebyggelsen hadde vært å regne som bolig. For fritidsbebyggelse som har utslippstillatelse i henhold til forskrift om utslipp fra separate avløpsanlegg må utslippstillatelsen først tilbakekalles i h t forurensningsloven §18, før tilknytning kan kreves. For gebyrberegningen gjelder lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31. mai 1974 nr 17 og forskrifter om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10. janauar 1995.

4.

Det skal foreligge en analyse som dokumenterer at nytten av krav om tilknytning innefor et område, er større enn de samfunnsmessige kostnadene med tiltaket. I den grad forskriften fastsettes etter forslag fra kommunen vil kommunen være ansvarlig for utarbeidelse av en slik nytte-kostnadsanalyse. Analysen bør følge med et eventuelt utkast til forskrift som sendes på høring.

Fylkesmannen må vurdere de ulike sidene av et utkast til forskrift fra kommunen, og ta stilling til om myndigheten til å fastsette forskrift skal brukes.

Myndigheten delegeres til Fylkesmannen i Oslo og Akershus i en prøveperiode ut 1997. Forsøket bør evalueres etter prøveperiodens utløp.

Med hilsen

Håvard Holm e.f.

Magny Eggestad

Saksbehandler: Karl Erik Sjøholt, tlf.: 22 34 58 43

Kopi:

Statens forurensningstilsyn, Postboks 8100

Dep, 0032 OSLO

Samtlige fylkesmenn

Asker kommune, Rådhuset, 1370 ASKER

Aurskog-Høland kommune, Rådhuset,

1940 BJØRKELANGEN

Bærum kommune, Postboks 23, 1301 SANDVIKA

Eidsvoll kommune, Rådhuset, 2080 EIDSVOLL

Enebakk kommune, Enebakk herredshus,

1912 ENEBAKK

Fet kommune, Postboks 100, 1900 FETSUND

Frogn kommune, Postboks 10, 1441 DRØBAK

Gjerdrum kommune, Postboks 10,

2022 GJERDRUM

Hurdal kommune, Rådhuset, 2090 HURDAL

Lørenskog kommune, Rådhuset,

1470 LØRENSKOG

Nannestad kommune, Kommunehuset,

2030 NANNESTAD

Nes kommune, Postboks 115, 2151 ÅRNES

Nesodden kommune, 1450 NESODDTANGEN

Nittedal kommune, Rådhuset, 1482 NITTEDAL

Oppegård kommune, Rådhuset, 1410 KOLBOTN

Rælingen kommune, Postboks 100,

2008 FJERDINGBY

Skedsmo kommune, Postboks 313,

2001 LILLESTRØM

Ski kommune, Postboks 10, 1401 SKI

Sørum kommune, Postboks 115,

1920 SØRUMSAND

Ullensaker kommune, 2051 JESSHEIM

Vestby kommune, 1540 VESTBY

Ås kommune, Postboks 195, 1430 ÅS

Oslo kommune, Rådhuset, 0037 Oslo