Skriftlig spørsmål fra Siri Frost Sterri (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:133 (1996-97)
Innlevert: 23.05.1997
Sendt: 23.05.1997
Besvart: 28.05.1997 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Reidar Sandal

Siri Frost Sterri (H)

Spørsmål

Siri Frost Sterri (H): "Departementet har endret Lånekassens forskrifter slik at det fra høsten 1997 ikke lenger gis støttes til "foundation year" på kunstfag i Storbritannia. Dette var ikke omtalt i regjeringens budsjettforslag for 1997 og utdanningssøkende har ved henvendelse til Lånekassen og ANSA helt frem til utgangen av februar i år fått beskjed om at støtte vil bli gitt. Vil statsråden omgjøre sin beslutning og videreføre støtten for 1997/98?"

Begrunnelse

Departementets vedtak om å fjerne støtten til "foundation year" ble først kjent for Lånekassen og Ansa da forskriftene for Lånekassen kom i slutten av februar. Mange har i løpet av høsten og vinteren henvendt seg til Lånekassen og ANSAs studieinformasjon og fått vite at man får støtte til "foundation year" på kunst i Storbritannia, og har på bakgrunn av den informasjonen søkt om opptak og akseptert studieplasser på skoler i Storbritannia. Det har vært mulig å søke fra 1. september 1996, og den generelle søknadsfristen gikk ut i slutten av mars.
Mange av disse har fraskrevet seg muligheten til å søke på andre skoler og i Norge, og alle vil få en overraskelse når de til høsten fått avvist sine søknader om lån og stipend til tross for at de tidligere har fått beskjed om at de vil få støtte. ANSA og Lånekassen opplyser at de har ingen mulighet til å informere dem som har mottatt feil informasjon om støtten til "foundation year" fordi disse ikke er registrert.
Senest i Innst. S. nr. 173 (1996-97) slo Stortinget fast viktigheten av prinsippet om forutsigbarhet i studiefinansieringensordningene. Når beslutningen er tatt så sent at det ikke har vært mulig å gjøre den kjent for de utdanningssøkende, bør statsråden ta konsekvensen av dette og videreføre støtten.

Reidar Sandal (A)

Svar

Reidar Sandal: Jeg viser til brev 23. mai 1997 med spørsmål om bortfall av støtten til "Foundation Year" til kunstutdanning i Storbritannia.

Etter forskriftene om utdanningsstøtte kan det ikke gis støtte til forutdanning som søkeren må ha for å komme inn på en fagutdanning, jf forskriftene for 1997-98, kap. V, pkt. 4.3 som lyder: (ordlyden var lik i 1996-97):

"Det kan ikkje tildelast støtte til forutdanning som søkjaren må ha for å kome inn på eit fagstudium. Det kan heller ikkje ettertildelast støtte til utdanning som ikkje gir rett til støtte, sjølv om utdanninga blir godskriven ved opptak i utdanning som gir rett til støtte"

"Foundation Year" eller Foundation Course er en forutdanning som en del læresteder i Storbritannia krever for studenter uten spesielle forkunnskaper innen den aktuelle kunstarten før opptak i 3-årig Bachelor-program.

Etter utdanningsstøttelovens §2 siste ledd, gir Statens lånekasse nærmere regler til forskriftene. De nærmere regler skal ikke oppheve forskriften, men være veiledende for skjønn. Åpningen for å gjøre unntak for Foundation Course før godkjent Bachelor-program i design og bildende kunst ved britiske læresteder skriver seg fra langt tilbake. Lånekassens styre vedtok i mars 1997 at unntaket skulle bortfalle fra studieåret 1997-98. På dette tidspunktet hadde allerede mange studenter fått orientering etter de nærmere regler for 1996-97 og hadde gått ut fra at støtte til kurset også ville bli gitt 1997-98. Jeg sier meg enig i vurderingen av dette som lite forutsigbart for studentene. Jeg vil derfor nå be Statens lånekasse for utdanning å sette vedtaket i kraft først fra og med studieåret 1998-99. Videre vil Lånekassen bli bedt om å utforme informasjon om vedtaket slik at studentene er orientert i god tid før opptaket for 1998-99.