Skriftlig spørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:135 (1996-97)
Innlevert: 26.05.1997
Sendt: 26.05.1997
Besvart: 30.05.1997 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Reidar Sandal

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV): "Hva vil statsråden gjøre med at vedtaket som Avd. for Lærerutdanning ved Høgskolen i Tromsø har fattet om at studenter selv må betale for kurs de tar utenom den obligatoriske undervisning sannsynligvis strider mot Lov om Høyere Utdanning?"

Begrunnelse

Avdelingen for lærerutdanning ved Høgskolen i Tromsø har fattet et vedtak som innebærer at studenter må betale for kurs de tar utover de obligatoriske vekttallene i allmennlærer- og førskolelærerutdanningen. Dette rammer både studenter som ønsker å ta kurs parallelt med de obligatoriske kursene og de som tar det som en forlengelse av utdanningen.
Å ta kurs utenom de obligatoriske har inntil nå vært vanlig. Flere av de som tar utdanning ved høgskolen i Tromsø jobber noen år og finner ut at de må styrke sin faglige kompetanse. Mange studenter ønsker dessuten å ta mer utdanning enn det som tilbys obligatorisk, bl. annet fordi 20 vekttal utover de obligatoriske gir kompetanse som adjunkt med opprykk. Å ta betalt for kurs for studenter som allerede er inne på studiet vil føre til at færre tar ekstra kurs pga den økonomiske belastningen.
I Lov om Høyere Utdanning står det i §40.4:
"Styret kan selv fastsette at eksamenskandidater som ikke er tatt opp som studenter ved institusjonen, skal betale et vederlag som dekker institusjonens merutgifter ved å holde eksamen for denne gruppen."
Slik jeg tolker loven vil det si at de som er tatt opp som studenter ved institusjonen ikke skal betale.

Reidar Sandal (A)

Svar

Reidar Sandal: Jeg viser til spørsmål til skriftlig besvarelse fra representanten Øystein Djupedal, oversendt 26. mai 1997, om hva jeg vil gjøre i forbindelse med vedtak om at lærerutdanningsstudenter ved Høgskolen i Tromsø skal måtte betale for kurs de tar i tillegg til sitt normerte studium.

Jeg har fått opplyst at Høgskolen i Tromsø hittil ikke har krevet avgift fra ordinære studenter.

Avdelingsstyret ved Avdeling for lærerutdanning har 27. mai 1997 fattet følgende vedtak:

"Allmennlærerstudenter har anledning til å ta inntil 90 vekttall og førskolelærerstudenter inntil 70 vekttall innafor normert studietid uten å betale noe ekstra."

Adgangen til å ta egenandel er regulert i rundskriv F-39-92 på grunnlag av Stortingets vedtak i 1984 (Budsjettinnstilling S. nr. 12 1984/85).

Generelt gjelder at studenter ikke har krav på å få følge flere fag enn det som inngår i ordinært studieopplegg for utdanningen. Når det ved opptak til studier som både er grunnutdanning og videreutdanning, er vurdert å være ledig kapasitet som åpner for at studenter kan følge undervisningen i tillegg til sitt ordinære studieprogram, har høgskolen etter departementets mening ikke adgang til å kreve avgift av disse studentene.

§40 i lov om universiteter og høgskoler regulerer adgangen til eksamen, og gir hjemmel for å dekke merutgifter til eksamen for personer som ikke er tatt opp som student. Denne bestemmelsen gjelder ikke den aktuelle gruppen studenter og heller ikke de avgifter det i dette tilfellet var tale om å innføre.

Jeg vil ta denne saken opp med Høgskolen i Tromsø.