Skriftlig spørsmål fra Magnar Sortåsløkken (SV) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:136 (1996-97)
Innlevert: 26.05.1997
Sendt: 27.05.1997
Besvart: 04.06.1997 av forsvarsminister Jørgen Kosmo

Magnar Sortåsløkken (SV)

Spørsmål

Magnar Sortåsløkken (SV): "Ifølge avisen Østlendingen skal statssekretær Martin Kolberg under et åpent møte med Hamar Arbeiderparti den 13. mai uttalt at det ikke skal brukes skarpe våpen fra fly i et Regionfelt Østlandet. Kolberg uttalte videre at det var tatt en politisk beslutning om dette og at slike øvelser skal skje på Setermoen. Stemmer det at på regionfelt Østlandet skal en ikke øve med skarpskyting fra fly og at slike øvelser istedet skal skje på Setermoen?"

Begrunnelse

Jørgen Kosmo (A)

Svar

Jørgen Kosmo: Luftforsvaret bruker i dag Børja og Mjølfjell til øvingsfelt for skyting med flybårne maskingevær/maskinkanoner og dropping av markørvåpen. Til tyngre skarpe våpen benytter Luftforsvaret et område på Hjerkinn som skyte- og bombefelt.

Hvis det blir besluttet å opprette et regionalt skyte- og øvingsfelt for avdelingene på Østlandet, faller Hærens behov for videre bruk av Hjerkinn skytefelt bort, og det vil bli iverksatt oppryddingsarbeid for etterhvert å kunne tilbakelevere området til sivil bruk. I lys av det arbeid som er igangsatt for utvidet vern av Dovrefjell, har Forsvaret ikke funnet det tjenlig å beholde store områder på Hjerkinn til bombefelt for Luftforsvaret etter at hovedbrukeren Hæren eventuelt har nedlagt sin virksomhet.

Det er ikke aktuelt å flytte Luftforsvarets bombefelt til et Regionfelt Østlandet, og for å sikre Luftforsvarets behov, vurderes det nå hvorledes dette best kan ivaretas. Ut fra den oversikt man i dag har, må øvingsfeltene Børja og Mjølfjell opprettholdes med virksomhet på dagens nivå. For levering av skarpe våpen, vil Luftforsvarets behov for skyte- og bombefelt bli løst ved bruk av eksisterende skytefelt i Nord-Norge, dvs Setermoen og Halkavarre.