Skriftlig spørsmål fra Lars Sponheim (V) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:137 (1996-97)
Innlevert: 28.05.1997
Sendt: 29.05.1997
Besvart: 04.06.1997 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Reidar Sandal

Lars Sponheim (V)

Spørsmål

Lars Sponheim (V): "Hva er begrensningene i tildeling av stimuleringstilskudd for etablering av nye lærlingeplasser? Hvordan harmonerer disse med de føringer som er lagt fra Stortinget i forbindelse med de bevilgninger som er gitt?"

Begrunnelse

Venstre er etter henvendelse fra bl. a. Smøla kommune informert om at det ikke ytes stimuleringstilskudd til nye lærlingeplasser som er etablert i virksomheter som er tilknyttet det eksisterende opplæringskontor. Dette skal ha sin bakgrunn i at kommunen i fjor har hatt et større antall lærlingeplasser organisert gjennom virksomheten til det samme opplæringskontor, og at nye lærlingeplasser i andre virksomheter først regnes som "nye" når det totale antallet kommer over totaltallet for foregående år. Dette innebærer at en rekke nye lærlingeplasser ikke er berettiget til stimuleringstilskudd, eller at de må trekke seg fra samarbeidet med opplæringskontoret for å bli godkjent som støtteberettigede.

Reidar Sandal (A)

Svar

Reidar Sandal: De nye stimuleringstilskuddene

Etter forslag fra Regjeringen vedtok Stortinget ved behandlingen av statsbudsjettet for 1997 å styrke finansieringen av lærlingeordningen med 250 mill kroner. De nye tilskuddene er innrettet med særlig henblikk på å stimulere nye og etablerte lærebedrifter til å ta inn flere lærlinger som utløser basistilskudd.

For 1997 er det innført et tilskudd på 18 000 kroner pr ny kontrakt til lærebedrifter som øker antall løpende lærekontrakter fra 1996 til 1997. Telletidspunktet for denne tilskuddsordningen er 31.12.96 og 01.10.97. En lærebedrift som hadde 10 løpende lærekontrakter ved telling 31.12.96 og som f eks har en avgang på 5 lærekontrakter fram mot 1.10.97, må øke antall nye lærekontrakter med mer enn 5 for å utløse tilskudd. Dersom bedriften tegner 10 nye lærekontrakter i 1997, vil den ved tellingen 1.10.97 ha 15 løpende lærekontrakter, dvs en økning på 5 løpende lærekontrakter fra 1996 til 1997. Bedriften vil i dette eksempelet motta 5 x 18 000 kroner i tilskudd.

Videre er det innført et særlig tilskudd til nye lærebedrifter, dvs lærebedrifter som ikke har hatt lærlinger i 1996. Tilskuddet er på 25 000 kroner til nye lærebedrifter som tegner èn lærekontrakt. Nye bedrifter som tegner to eller flere lærekontrakter, får i stedet tilskudd som for økning i antall lærekontrakter, dvs 18 000 kroner for hver lærekontrakt. Telletidspunktet for denne ordningen er 1.10.97.

Tilskuddsregler for opplæringskontor

I lov om fagopplæring i arbeidslivet §4 defineres et opplæringskontor slik: Samarbeidsorgan mellom flere bedrifter som sammen påtar seg opplæringsansvar. Lærekontrakten tegnes med lærling og opplæringskontoret som parter.

Opplæringskontoret er tilskuddsenhet.

Et opplæringskontor får tilskudd for den samlede økningen i antall løpende lærekontrakter på samme måte som en lærebedrift, dvs 18 000 kroner pr lærekontrakt som innebærer en økning fra 1996 til 1997.

Et opplæringskontor som etableres i 1997, og som består av bedrifter hvor en eller flere hadde lærekontrakter i 1996, kan få tilskudd for den samlede økningen i antall lærekontrakter i forhold til 1996. Utgangspunktet for å beregne økningen er antall lærekontrakter medlemsbedriftene hadde til sammen i 1996.

Bedrifter som melder seg ut av opplæringskontor og tegner lærekontrakt med lærlinger, får ikke tilskudd som for ny bedrift eller for økning i antall løpende lærekontrakter.

Stortingets føringer

I St prp nr 1 Tillegg nr 7 Saldering av statsbudsjettet 1997 foreslo Regjeringen en tilskuddsordning som stimulerer til etablering av læreplasser i bedrifter som tidligere ikke har hatt lærlinger, samt en tilskuddsordning som premierer de bedriftene som øker antall løpende lærekontrakter, jf kap 0234 post 70 Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger. Disse tilskuddene har som formål å stimulere til at antall løpende lærekontrakter øker fra 1996 til 1997.

I Budsjett-innst S II slutter komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Høyre og representanten Stephen Bråthen, seg til Regjeringens forslag under kap 0234 post 70.

Tilskuddsreglene for disse tilskuddsordningene er derfor utformet slik at lærebedriftene/opplæringskontorene må vise til en økning i antall løpende lærekontrakter for å utløse stimuleringstilskuddet på 18 000 kroner. Det betyr at antall nytegninger må være større enn antall avsluttede kontrakter. På den måten er det lagt opp til å øke det totale antall løpende lærekontrakter.

Under behandlingen av St meld nr 22 (1996-97) Om lærlingesituasjonen, vedtok Stortinget følgende:

"Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om at stimuleringstilskuddene for å ta inn nye lærlinger beregnes bedriftsvis, uavhengig av om bedriften er tilsluttet et opplæringskontor."

Regjeringen vil komme tilbake med et slikt forslag i forbindelse med statsbudsjettet for 1998.