Skriftlig spørsmål fra Erling Folkvord (RV) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:138 (1996-97)
Innlevert: 29.05.1997
Sendt: 29.05.1997
Besvart: 03.06.1997 av forsvarsminister Jørgen Kosmo

Erling Folkvord (RV)

Spørsmål

Erling Folkvord (RV): "Avtale om likestilling i Forsvarsdepartementet ble inngått 11. november 1985, blant annet for å bedre kjønnsfordelingen innen hver stillingsgruppe og fremme kompetansegivende utvikling, særlig med henblikk på å bedre kvinners stilling. Det er blant annet avtalefesta at departementsledelsens årlige handlingsplan "skal drøftes med de tillitsvalgte".
Jeg ber statsråden redegjøre om hovedpunktene i de to-tre siste års handlingsplaner, og i hvor stor grad planen er oppfylt for hvert av årene?"

Begrunnelse

Jørgen Kosmo (A)

Svar

Jørgen Kosmo: Forsvarsdepartementets personalpolitikk er basert på det sentrale lov- og avtaleverk og på lokalt inngåtte avtaler mellom departementet som arbeidsgiver og tjenestemannsorganisasjonene. Avtalen fra 1985 som representanten Folkvord refererer til i sitt spørsmål, er et eksempel på nettopp en slik avtale, men denne nå 12 år gamle avtalen ble senest erstattet i 1993, med en avtale i departementet hvor likestillingsaspektet gikk inn som en integrert del av de øvrige elementene i personalpolitikken.

Dette er en lokal tilpasningsavtale som tar opp i seg alle de føringer for likestilling som Lov om likestilling og Hovedavtalen forutsetter, i tillegg til å presisere departementets positive arbeidsgiverholdning til dette aspektet. Dette planverket legger ikke opp til å ha spesifikke handlingsplaner med henblikk på likestilling, men kvinners stilling har høy prioritet som en integrert del i hele personalpolitikken. I disse dager legges for øvrig siste hånd på revisjonen av Forsvarsdepartementets personalpolitiske retningslinjer, hvor en ny tilpasningsavtale til Hovedavtalen av 1. januar 1997 er ett av elementene. I dette arbeidet er selvsagt likestillingsaspektet en sentral og integrert del i en omfattende prosess hvor tjenestemannsorganisasjonene og departementet samarbeidet både nært og godt.

La meg orientere noe om likestillingsarbeidet for øvrig internt i Forsvarsdepartementet. Gjennom sin vedtatte personalpolitikk følger departementet kontinuerlig opp en rekke likestillingstiltak. I tilpasningsavtalen understrekes det spesielt at det i utlysningstekster skal unngås å stille krav til utdanning og erfaring som utelukker det ene kjønn fra å søke. Dette er et punkt som er spesielt viktig sett i forhold til Forsvaret. Etter føringer fra sentralt inngåtte avtaler, bestreber departementet seg ved lokale lønnsforhandlinger på å prioritere kvinner. Dette ble senest bekreftet ved lokalt justeringsoppgjør i 1996, der over halvparten av lønnsmidlene gikk til kvinner.

Når det gjelder å ivareta den enkelte medarbeiders kompetanseoppbygging og faglige utvikling, har Forsvarsdepartementet i flere år utarbeidet personalplaner for hver enkelt ansatt. Integrert i personalplanen er framtidige muligheter for avansement og en videre karriere i departementet. Ved utarbeidelsen av planen legges det stor vekt både på avdelingenes utviklingsbehov, departementets ønske om best mulig bredde- og spesialkompetanse, og ikke minst den enkeltes egne ønsker til egen framtid. Ved søknader om kompetansegivende kurs og andre typer opplæring, kan kvinnelige søkere for øvrig gis fortrinnsrett når de fyller kravene for opptak.

Forsvarsdepartementet styrer en svært mannsdominert sektor. Likevel er kvinneandelen på både saksbehandler- og rådgivernivå meget god, og stadig økende. For eksempel er andelen kvinnelige rådgivere i departementet ca fordoblet siden 1995, og utgjør nå godt over en tredjedel av alle rådgivere i departementet.

Forsvarsdepartementet etterstreber å få kvinner godt representert i alle typer stillinger. Dette gjelder også på ledelsesnivå, hvor departementet senest i mars 1997 oversendte sine måltall til Planleggings- og samordningsdepartementet. Her er planen innenfor en to-års periode å øke andelen kvinnelige mellomledere fra ca 25 prosent til ca 33 prosent. Departementet har her lagt seg på en nøktern, men realistisk linje. For å nå dette målet vurderer Forsvarsdepartementet nå interne rekrutterings- og kompetanseoppbyggingstiltak, for eksempel et kvinneprosjekt, hvor vesentlige elementer vil kunne være mentorprogram og større lederutviklingskurs.

Hvert år utarbeider departementet interne personalstatistikker, der det blant annet rettes søkelys mot likestillingsutviklingen. Personalstatistikkene drøftes jevnlig med tjenestemannsorganisasjonene, og alle parter bestreber seg i fellesskap på å støtte en positiv utvikling når det gjelder likestillingsaspektet på alle nivåer i departementet.