Skriftlig spørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:139 (1996-97)
Innlevert: 29.05.1997
Sendt: 29.05.1997
Besvart: 09.06.1997 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Reidar Sandal

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV): "Høgskolen i Sør-Trøndelag er tildelt knutepunktfunksjon for døveutdanning og senere også døvetolkutdanningen. Dette har medført et større døvemiljø i Trondheim, noe som aktualiserer spørsmålet om lokaler for å bygge opp et studentmiljø for døve. Høgskolen disponerer idag "Rødbygget", et bygg som har lange tradisjoner innen døvemiljøet. Tegnspråkelige studenter og lærere ønsker at dette bygget skal kunne utvikle seg til et kultursenter for døve. Hvordan stiller Statsråden seg til en slik tanke, og vil han bidra til at den kan realiseres?"

Begrunnelse

Rødbygget", som det benevnes er den gamle døveskolen og har hatt tilknytting til døvemiljøet helt fra det ble reist i 1855. I dag disponerer Norges Døveforbund 30 % av bygget, det øvrige disponeres av ingeniørutdanningen ved Høgskolen i Sør Trøndelag. Byggets lange tradisjoner som et senter for tegnspråklige gjør at det naturlig peker seg ut som kultursenter for døvemiljøet. Et slikt senter vil aktivt kunne bidra til å styrke et fagmiljø som er under oppbygging i Trondheim.

Reidar Sandal (A)

Svar

Reidar Sandal: Den tidligere Trondheim offentlige skole for døve holdt hus i Bispegata 9, det såkalte "Rødbygget". Skolen flyttet fra bygget i 1990 i samband med at den fikk nye lokaler. Det som den gang var Trondheim ingeniørhøgskole, nå ingeniørutdanningen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, trengte utvidelse, og det ble bestemt å bygge om "Rødbygget" til bruk for ingeniørutdanningen. Størstedelen av bygget blir nå benyttet av Høgskolen i Sør-Trøndelag til arbeidsplasser for studentene og til studentvelferd.

Norges Døveforbund tok alt i 1989 opp saken om å benytte huset til kulturaktiviteter for døve. Departementet mente den gang at ingeniørhøgskolen måtte bli prioritert, men en var villig til å sette av et areal som eventuelt Døveforbundet kunne leie. Døvemiljøet leier nå et areal i bygget direkte fra Statsbygg Midt-Norge.

Døveutdanningen ved høgskolen er lagt til Institutt for lærerutdanning som holder til på Rotvoll. Høgskolen er inne i en utredning om framtidig lokalisering. I denne sammenheng blir også framtidig bruk av "Rødbygget" vurdert. "Rødbygget" ligger på Kalvskinnet og er således en naturlig del av ingeniørutdanningens område.

Det er viktig å skaffe studentene ved høgskolen gode arbeidsforhold. Det har de i "Rødbygget". Men dersom Høgskolen i Sør-Trøndelag kommer til at disse aktivitetene kan legges et annet sted, vil bygget bli ledig og saken kan tas opp på ny.

Dersom høgskolen skal flytte fra bygget, må høgskolen betale husleie et annet sted. De døve må på sin side regne med å betale husleie for hele bygget. Det er en konsekvens av husleiesystemet i staten at husleie skal betales av brukeren samme hvem som eier huset. Dersom en vil gå videre med tanken om et kultursenter for døve, blir derfor finansieringen av husleien og andre driftsutgifter et sentralt spørsmål.

Saken blir nå i alle fall utredet i Trondheimsmiljøet. Jeg må se hva som kommer fra høgskolen før jeg kan si mer om hvilke løsninger jeg vil kunne gå for. Jeg er viss på at høgskolen gjør hva den kan for at studiemiljøet for de døve ved høgskolen skal bli best mulig, og jeg vil bidra det jeg kan til en løsning som blir best for alle parter.