Skriftlig spørsmål fra Eva R. Finstad (H) til helseministeren

Dokument nr. 15:140 (1996-97)
Innlevert: 29.05.1997
Sendt: 30.05.1997
Besvart: 05.06.1997 av helseminister Gudmund Hernes

Eva R. Finstad (H)

Spørsmål

Eva R. Finstad (H): "Hvorfor er arbeidet på utredningen stoppet når Sosial- og helsedepartementet er interessert i at utredningen blir oversendt innen angitt tidspunkt dvs. i begynnelsen av 1997.
Når kan man nå forvente utredningen ferdig?
Det er uheldig at en utredning som ble startet i juli 1992 og som er lovet ferdig flere ganger fremdeles ikke er kommet."

Begrunnelse

31. juli 1992 lovet Helsedirektoratet en utredning om bruk av tannfyllingsmaterialer. Helsedirektoratet skrev:
"Sosialdepartementet vil innen nyttår få oversendt en utredning vedr. avvikling av amalgam som tannfyllingsmateriale."
12.august 1995 skrev forbundet "Tenner og helse" til Statens helsetilsyn og ba om at avdelingen som forbereder utredningen får de ekstraressurser som måtte være nødvendig for å få utført utredningen til riktig tid.
I Stortingets spørretime 5 juni 1996 viste jeg til utredningen som skulle pågå, og ba statsråden undersøke hvorvidt det manglet midler til å gjennomføre den. Statsråd Hernes sa da:
"Jeg er ikke kjent med at man mangler midler til den utredningen jeg har bedt om og jeg går ut fra at dersom Helsetilsynet mener at den ikke har midler til å gjennomføre en pålagt oppgave, vil departementet bli informert om det."
I september 1996 ble det fra forbundet "Tenner og helse" i et brev til Sosial- og helsedepartementet, bedt om at Statens Helsetilsyn kunne tilføres de ressurser som var nødvendig for at denne utredningen kunne bli ferdig innen rimelig tid. Det ble også bedt om at departementet sørget for at det ble satt en tidsfrist for at utredningen kunne bli fulgt opp. Helsedepartementet viste da i et svarbrev til forbundet "Tenner og helse" til Stortingets spørretime 5. juni 1996, hvor Gudmund Hernes sier at departementet antagelig vil få denne utredningen i begynnelsen av 1997. I samme brev sies det:
"Sosial- og helsedepartementet er interessert i at utredningen blir oversendt innen angitt tidspunkt, og vi ber om tilbakemelding ved eventuelt behov for ressurstilførsel i denne saken".
Nå viser det seg i et kontaktmøte mellom Statens helsetilsyn og forbundet "Tenner og helse", at utredningen langt fra er ferdig og at arbeidet har stoppet opp i påvente av et tildelingsbrev fra departementet.
På bakgrunn av dette og fordi denne utredningen er av stor betydning for de som har problemer med tannfyllingsmaterialet amalgam, vil jeg stille følgende spørsmål.

Gudmund Hernes (A)

Svar

Gudmund Hernes: Jeg viser til brev datert 29 mai d.å. fra Høyres Stortingsgruppe v/ Eva R. Finstad vedrørende ovennevnte. I brevet blir det vist til at daværende Helsedirektoratet, i brev til departementet datert 31. juli 1992, forespeilet departementet en utredning vedrørende avvikling av amalgam som tannfyllingsmateriale. Helsedirektoratet skriver i sitt brev at utredningen skulle foreligge innen nyttår.

Sosial- og helsedepartementet har vært orientert om at utredningsarbeidet er blitt betydelig forsinket. En av årsakene til forsinkelsen har bl. a. vært at Helsetilsynet har ønsket å avvente erfaringene fra arbeidet til Bivirkningsgruppen ved Universitetet i Bergen. Gruppens arbeid er blitt finansiert som et prosjekt over departementets budsjett. Prosjektperioden utgår dette året, og jeg avventer nå resultatene derfra. Disse vil bl.a. danne grunnlag for en vurdering av eventuell permanent drift av Bivirkningsgruppen.

Som et av grunnlagene for utredningen har Helsetilsynet foretatt en kartlegging når det gjelder bruk av ulike tannfyllingsmaterialer på barn og ungdom. Kartleggingen ble gjennomført i et utvalg av tannklinikker i Den offentlige tannhelsetjenesten i samtlige fylker. Jeg er kjent med at resultatene nå foreligger oppsummert.

Sosial- og helsedepartementet har i brev datert 12.11.1996 til Statens helsetilsyn tatt opp spørsmålet om ferdigsstillelse av rapporten. Departementet har også bedt om en avklaring vedrørende eventuelt behov for ressurstilførsel for å kunne utarbeide rapporten. I et svarbrev til departementet har Helsetilsynet anført at de har behov for et større beløp for at arbeidet med rapporten skal kunne gjennomføres. De har behov for betydelig ekstern bistand, både fra fagmiljøer og sekretærbistand.

De siste par år har det vært vanskelig for både Helsetilsynet og departementet å stille til rådighet ekstra midler til denne type utredningsarbeid. Såvel Helsetilsynets som departementets budsjetter er blitt redusert samtidig som Stortinget har pålagt departementet store utrednings- og reformoppgaver. I ulike sammenhenger har vi måttet innhente betydelig bistand fra Helsetilsynet. Det er derfor kun ressursmessige årsaker til at utredningsarbeidet er stoppet opp.

Departementet foretar nå en systematisk gjennomgang av våre knappe budsjettposter som kan disponeres til utredningsarbeid. I utgangspunktet er alle midler disponert for 1997. Såsnart det viser seg at det blir mindreforbruk på aktuelle budsjettposter, vil vi bevilge de nødvendige midler slik at utredningen kan gjennomføres.