Skriftlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:141 (1996-97)
Innlevert: 05.06.1997
Sendt: 09.06.1997
Besvart: 12.06.1997 av utenriksminister Bjørn Tore Godal

Marit Arnstad (Sp)

Spørsmål

Marit Arnstad (Sp): "Hva er målet med de forhandlingene om en internasjonal investeringsavtale som regjeringen forhandler om innenfor rammen av OECD og på hvilken måte vil en slik avtale kunne bidra til å sikre lokalt og nasjonalt eierskap i næringsliv og naturressurser og sikre en bedre styring med og kontroll over multinasjonale selskap?"

Begrunnelse

I følge dagspressen forhandler Regjeringen om en internasjonal investeringsavtale innenfor rammen av OECD. Såvidt en kan se er Stortinget ikke blitt informert om forhandlingene som synes å være vidtgående. På bakgrunn av de opplysninger som er kommet fram i dagspressen er det nødvendig å be om en redegjørelse for hva som er målet med disse forhandlingene, hvilke sektorer forhandlingene omfatter og hvor langt forhandlingsprosessen er kommet.
Flere tema er av interesse i denne sammenheng. Særlig er det grunn til å vurdere hvilke konsekvenser en slik avtale kan ha for blant annet energi- og fiskerisektoren i Norge. På bakgrunn av regjeringens uttalte ønske om å inkludere sosiale rettigheter i WTO sammenheng er det også interessant å få klarlagt på hvilken måte disse forhandlingene vil inkludere hensyn til miljø, faglige- og sosiale rettigheter?

Bjørn Tore Godal (A)

Svar

Bjørn Tore Godal: Beslutningen om å starte forhandlinger om en multilateral avtale om investeringer (MAI) ble tatt på OECDs ministermøte i 1995. Målsettingen var å ha en avtale ferdig til ministermøtet i 1997. Tidlig i vår ble det klart at dette ikke var mulig, og på møtet 26.-27. mai ble det besluttet å forlenge forhandlingene fram til neste års ministermøte.

Det tas sikte på at en avtale skal dekke alle områder og sektorer. Det generelle mål er en avtale basert på prinsippet om ikke-diskriminering mellom investorer fra avtalelandene, men på linje med det som allerede er situasjonen i OECD-samarbeidet, vil avtalepartene kunne ta nasjonale reservasjoner i forhold til sektorer eller andre spesifikke forpliktelser. Ettersom avtaleteksten fortsatt er under forhandling, er det ikke mulig å svare fyllestgjørende på hvilke eventuelle reservasjoner Norge kan komme til å måtte ta. Det er enighet blant OECD-landene om at fiskerisektoren vil bli unntatt fra ikke-diskrimineringsbestemmelsene.

Når det gjelder multinasjonale selskaper, er det et viktig mål for Regjeringen i forhandlingene at de såkalte Guidelines for Multinational Enterprises i OECD blir en del av MAI-avtalen. Disse retningslinjene inneholder en rekke tilrådinger om flernasjonale selskapers atferd i de land de opererer. Videre er det også et norsk mål at hensynet til miljø og faglige og sosiale rettigheter avspeiles i avtaleteksten.

MAI-forhandlingene er nevnt bl.a. i St.prp. nr. 1 (1995-96) og i St.prp. nr. 1 (1996-97). I St.meld. nr. 4 (1996-97), Langtidsprogrammet 1998-2001, peker Regjeringen på betydningen av at det internasjonale regelverket som er nedfelt gjennom WTO-avtalene, blir videreutviklet for å sikre mest mulig likeverdige konkurranseforhold for norsk næringsliv (pkt. 6.1, s. 116). Det vises til at Regjeringen går inn for at investeringsspørsmål behandles både i WTO og OECD (pkt. 6.3.3, s. 119). I Særskilt vedlegg til St. meld. nr. 4 (1996-97) gis en mer utførlig redegjørelse for bakgrunnen for og målsettingene med MAI-forhandlingene innenfor OECD (pkt. 13.7.3*, s. 284-285).

Regjeringen vil i høstens budsjettproposisjon redegjøre for utviklingen av MAI-forhandlingene i OECD. For øvrig vil Stortinget på passende måte bli holdt orientert og konsultert når utviklingen i forhandlingene tilsier det.