Skriftlig spørsmål fra Eva R. Finstad (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:146 (1996-97)
Innlevert: 11.06.1997
Sendt: 11.06.1997
Besvart: 18.06.1997 av samferdselsminister Sissel Rønbeck

Eva R. Finstad (H)

Spørsmål

Eva R. Finstad (H): "Vil statsråden holde fast ved at kun nødvendig flytrafikk skal få trafikkere Gardermoen om natten og at kommersiell trafikk vil bli holdt på et minimum?"

Begrunnelse

I St.prp. nr. 90, s. 23, står det:
"Som påpekt i enkelte høringsuttalelser vil det bli flytrafikk om natten på den nye hovedflyplassen. Dette er en forutsetning for å imøtekomme behovet for en god avvikling av flytrafikken i Oslo-området. Kun 1-2 pst. av døgnets flybevegelser (eller 5-10 flybevegelser) antas å ville foregå mellom kl. 23.00 og kl. 06.00, og de fleste vil være ankomster."
Videre bekrefter statsråd Rønbeck 28.2.97 i Stortinget på et spørretimespørsmål:
"..at det vil bli foreslått en nattavgift, som også vil kunne påvirke flyselskapene når det gjelder spørsmålet om å trafikkere om natten".
I forslaget til Forskrift om flytrasèer for ny hovedflyplass på Gardermoen er økonomi og nattavgifter berørt to steder:
"1. I kapittel 3.2. s. 77 heter det under avsnitt Bedriftsøkonomi:
"Hvert ekstra fly som benytter flyplassen på natten bidrar til å dekke Luftfartsverkets kostnader ved å holde flyplassen åpen på natten. Dette gjennomgåes nærmere under avsn. 3.2.3".
I avsnitt 3.2.3 Økonomiske forhold (s. 79) heter det:
"Kostnadene for Luftfartsverket/OSL ved å holde Gardermoen åpen også kl. 00-06, vil ligge på et fast årlig beløp på omlag 30 millioner kr."
Videre senere i samme avsnitt:
"En har imidlertid grovt beregnet at det blir balanse mellom inntekter og utgifter ved 15-20 bevegelser pr. natt.""
Forslaget til Forskrift synes dermed å være i strid med det som regjeringen har uttalt i St.prp. nr. 90 og det statsråd Rønbeck har uttalt i Stortinget.

Sissel Rønbeck (A)

Svar

Sissel Rønbeck: Arbeidet med å utarbeide flytrasèer for den nye hovedflyplassen startet i 1993 og har vært gjennomført av Luftfartsverket i samarbeid med Oslo Lufthavn AS. På bakgrunn av dette arbeidet har Luftfartsverket, i samarbeid med ulike samarbeidsfora, utarbeidet utkast til forskrift om inn- og utflygingstrasèer for lufthavnen. Luftfartsverket har også gjennomført en omfattende høring av forskriftsutkastet.

Samferdselsdepartementet har nettopp mottatt Luftfartsverkets endelige utkast til forskrift. Departementet vil nå gå gjennom utkastet og vurdere alle sider av saken før forskriften blir fastsatt.

I forskriftsutkastet er det foreslått å ta i bruk differensierte avgifter som styringsmiddel av nattrafikk. Dessuten foreslås et absolutt forbud mot å benytte andre enn de mest stillegående fly (kapittel 3-fly) til å gjennomføre planlagte flyginger om natten (2400-0600). Avgifter vil som kjent kunne differensieres både mht flyenes støyegenskaper og etter tidspunkt på natten. Den endelige avgiftsstruktur mv vil inngå i forskrift om avgifter vedrørende statens luftfartsanlegg og -tjenester (takstregulativet).