Skriftlig spørsmål fra Eva R. Finstad (H) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:147 (1996-97)
Innlevert: 11.06.1997
Sendt: 11.06.1997
Besvart: 18.06.1997 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Eva R. Finstad (H)

Spørsmål

Eva R. Finstad (H): "I forbindelse med barskogvernet har DN engasjert "Siste Sjanse" fra Naturvernforbundet til å foreta feltregistreringer på skog i Froland i Aust Agder.
Hvordan ser Miljøvernministeren på at DN engasjerer Naturvernforbundet, som i denne sammenheng må være en interessent i saken til oppdrag i forbindelse med barskogvernet?"

Begrunnelse

Thorbjørn Berntsen (A)

Svar

Thorbjørn Berntsen: Stortinget behandlet i juni i fjor St. meld nr. 40 (1994-95) Om opptrapping av barskogvernet frem mot år 2000. Utvidelsen var på 120 km2.

I utvelgelsen av nye verneområder i forbindelse med denne utvidelsen ble det tatt utgangspunkt i de registreringene som Norsk institutt for naturforskning gjorde under arbeidet med landsplanen for vern av barskog.

I tillegg var det behov for nye registreringer. Direktoratet for naturforvaltning (DN) har i den forbindelse invitert universiteter, høyskoler, Norsk institutt for skogforskning, Norsk institutt for naturforskning og skogeier- og miljøvernorganisasjoner til å komme med innspill på aktuelle lokaliteter, og om hvorvidt de kunne ta oppdrag i å kartlegge verneverdig skog.

På bakgrunn av dette har DN gitt oppdrag i forbindelse med nye registeringer til Norsk institutt for naturforskning, Norges Landbrukshøyskole, Norsk institutt for vannforskning, Universitetet i Trondheim, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, "Miljøfaglig Utredning" og "Siste Sjanse". Det har også vært kontakt med Norsk institutt for skogforskning. "Siste Sjanse" består av biologer fra Universitetet i Oslo, men er administrativt tilknyttet Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA). På oppdrag fra DN har disse gjennomført registreringer i Vestfold og Vest-Agder (1996). I 1997 skal de gjennomføre registreringer primært i Aust-Agder og Telemark.

En forutsetning når DN inngår avtaler om registrering av verneverdier, er at den metodikken som brukes er anerkjent og etterprøvbar. "Siste Sjanse" benytter en slik metodikk, og i dag er personer fra dette miljøet ansatt i sentrale skogorganisasjoner som Norges Skogeierforbund, NORSKOG og Statskog. I tillegg har de gjennomført registreringer på oppdrag fra bla. Norske Skog, Borregaard og Kiær skoger, Vang bygdealmenning og i de 4 forsøksområdene til "Levende skog".

DN mener derfor at "Siste Sjanse" er et fagmiljø som i dag er anerkjent for den biologiske kompetansen de sitter inne med.

På bakgrunn av de gjennomførte registreringene vurderes de aktuelle lokalitetene opp mot hverandre. Dette gjøres av Direktoratet i samarbeid med fylkesmennene som setter opp en "bruttoliste", det vil si områder som er aktuelle for vern.

Senere vurderer de regionale barskogutvalgene ulike verneverdier opp mot konkrete næringskonflikter. På bakgrunn av råd fra disse utvalgene, avgjør DN hvilke områder som skal sendes på lokal og sentral høring. Gjennom disse høringsrundene skal alle aktuelle konflikter belyses slik at konflikter kan avveies før et vernevedtak fattes.

Det er ikke uvanlig å benytte ulike organisasjoner og deres fagmiljøer i forbindelse med naturfaglige registreringer. Norsk ornitologisk forening har også vært mye brukt i forbindelse med sjøfuglregistreringer.

I forbindelse med erstatningsfastsettelsen etter vernevedtak må det ofte gjennomføres skogtakseringer. De fleste av disse oppdragene er hittil gitt til ulike skogeierforeninger og NORSKOG. Dette er gjort ut fra samme ressonement om at den metodikken som skal benyttes er faglig akseptert og etterprøvbar. Jeg kan også for disse oppdragene konstatere at de er utført på en faglig korrekt måte.