Skriftlig spørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til justisministeren

Dokument nr. 15:160 (1997-98)
Innlevert: 29.04.1998
Sendt: 29.04.1998
Besvart: 05.05.1998 av justisminister Aud-Inger Aure

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): Er de anbefalinger gruppen gav fulgt opp? Er det tatt en endelig avgjørelse i denne saken?

Begrunnelse

I forbindelse med behandlingen av St prp nr 42 (1996-97) om samtykke til ratifikasjon av samarbeidsavtale av 19. desember 1996 mellom partene i Schengenavtalen og Schengenkonvensjonen, og Island og Norge om avskaffelse av personkontrollen på de felles grenser, ble det fra Utenrikskomiteens side stilt spørsmål om hvilke konsekvenser samarbeidsavtalen vil få for norske fiskefartøyer. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe med representanter fra Justisdepartementet, Fiskeridepartementet og Toll- og avgiftsdirektoratet som skulle se på spørsmålet. Jeg viser da til brev fra daværende Justisminister Gerd-Liv Valla, datert 9. juni 1997, til Utenrikskomiteen, der gruppens foreløpige konklusjoner ble lagt fram. I nest siste avsnitt sies det: «Etter en samlet vurdering foreslår gruppen at de anlegg som er godkjent som leveringssted for fisk langs kysten etter reglene om kvalitetskontroll med fisk og fiskevarer - i dag omlag ca. 600 - godkjennes som grenseovergangssted for fiskefartøyer (dvs ikke maritim trafikk generelt). For at ordningen skal la seg gjennomføre i praksis og fungere etter sin hensikt, foreslår gruppen videre at den nærmere kontroll som myndighetene eventuelt måtte anse det nødvendig å foreta, gjennomføres med mobile enheter.»

Aud-Inger Aure (KrF)

Svar

Aud-Inger Aure: Justisdepartementet har initiert en mer utdypende utredning av de foreløpige anbefalingene fra gruppen, med særlig vekt på økonomiske og administrative konsekvenser. I denne sammenhengen uttalte gruppen: "Ettersom rapporten kun redegjør for foreløpige konklusjoner har arbeidsgruppen ikke vurdert de økonomiske og administrative konsekvensene av sine forslag....For å få et korrekt bilde av disse konsekvensene foreslår gruppen at de økonomiske og administrative konsekvensene utredes særskilt."

Utredningen vil behandle de økonomiske og administrative konsekvenser ved implementering av Schengen-regelverket for så vidt gjelder yttergrensekontroll langs kysten og overvåking av skipstrafikken. Kontroll av personer ombord i fiskefartøy, cruiseskip, lystfartøy, ferger fra ikke-Schengenland og andre typer skipstrafikk skal utredes nærmere. Forskjellige måter å gjennomføre grensekontrollen på skal også beskrives mer detaljert. Konklusjonene fra utredningen vil bli tatt inn i en samlet Stortingsproposisjon vedrørende behovet for lovendringer og de økonomiske og administrative konsekvenser ved implementering av Schengen-regelverket.