Skriftlig spørsmål fra Siri Frost Sterri (H) til helseministeren

Dokument nr. 15:162 (1997-98)
Innlevert: 29.04.1998
Sendt: 30.04.1998
Besvart: 07.05.1998 av helseminister Dagfinn Høybråten

Siri Frost Sterri (H)

Spørsmål

Siri Frost Sterri (H): Jeg har fått opplyst at trygde-etatens bestemmelser innebærer at det ikke gis refusjon for skyssutgifter til pasienter som behandles ved private klinikker eller til rehabiliteringsinstitusjon som del av behandlingen ved privat klinikk.
Hvis dette medfører riktighet, vil helseministeren ta initiativ for å endre denne urimelig forskjellsbehandlingen av pasienter?

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Som hovedregel er det en klar sammenheng mellom dekning av utgifter til behandling og dekning av utgifter til reise: Trygdens dekning av reiseutgifter til privat klinikk mv er betinget av at trygden yter stønad til behandlingen, dvs at det foreligger takst for behandlingen i Legetariffen for privatpraktiserende leger. Trygden dekker i utgangspunktet ikke reise i forbindelse med innleggelse i private sykehus. For garantipasienter som har stått på venteliste i tre måneder kan imidlertid reiseutgifter også refunderes, i de tilfelle fylkeskommunen dekker utgiftene ved innleggelse i privat helseinstitusjon. I andre tilfeller hvor fylkeskommunen dekker utgiftene ved behandling i privat helseinstitusjon, vil fylkeskommunen også dekke reiseutgiftene. Og omvendt er hovedregelen at dersom en pasient på eget initiativ har valgt å betale privat for en behandling ved en privat klinikk, så må vedkommende også selv dekke reiseutgiftene.

Dette er ingen forskjellsbehandling av pasienter, men en logisk konsekvens av det solidariske helsevesenet vi har i Norge.

Behandlingstilbudene ved private klinikker i Norge omfatter både tilbud som er i tråd med offentlige prioriteringer, og tilbud som det offentlige ikke ønsker å prioritere. For å sikre at offentlige midler benyttes til det som har prioritet følger det naturlig at når fylkeskommunen velger å tilby en pasient behandling og betale for den på en privat klinikk, dekkes reiseutgiftene. Når pasientene selv skaffer seg og betaler for et behandlingstilbud ved en privat klinikk, må de også dekke reiseutgiftene selv.